Вие сте тук

Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС

Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.

По-долу са представени мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Предложеният законопроект има за цел да транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г., за изменение на Директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Директива 2012/17/ЕС предвижда взаимното свързване на търговските регистри чрез създаването на европейска централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите на държава-членка до компетентните регистри на друга държава-членка в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия. Взаимното свързване на търговските регистри има две отделни, но свързани цели. От една страна, то следва да осигури достъп до необходимата информация, от друга – да установи стандартизирани канали за обмен на информация между търговските регистри. 

Предвижда се създаването на европейска централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите на всяка държава-членка до компетентните регистри на друга държава-членка в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия.

Срокът за транспониране в националните законодателства на държавите - членки е до 07.07.2014 г. 

Взаимното свързване на търговските регистри следва да улесни сътрудничеството между търговците, както и да намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност и да редуцира административната тежест, особено за малките и средните предприятия. Прозрачността на пазара изисква, от една страна, данните в търговските регистри на всички държави-членки да бъдат лесно достъпни чрез единен пункт за достъп и, от друга страна, да бъдат надеждни, актуализирани и предоставени в стандартен формат на всички официални езици на ЕС. За целта, порталът за електронно правосъдие ще обработва чрез платформата запитвания, отправени от отделни потребители относно информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, която се съхранява в националните регистри. 

Чрез улеснения достъп до информация относно дружествата, съдържаща се в мрежата на търговските регистри, се повишава прозрачността на единния пазар, засилва се защитата на притежателите на акции и дялове и на третите лица и се допринася за възстановяването на доверието в пазарите. Наред с това се подобрява сътрудничеството между органите, водещи регистрите, при презгранични вътреобщностни процедури: презгранични сливания, преместване на седалище от една държава-членка в друга, или при производства по несъстоятелност. Тези цели на взаимното свързване на търговските регистри са залегнали и в Зелена книга „Взаимното свързване на търговските регистри“{SEC(2009) 1492} и стратегията „Европа 2020“.

Същественото значение на обмяната на информация между търговските регистри при презгранично сливане, преместване на седалище или презгранични производства по несъстоятелност е предмет на съществуваща регулация чрез Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (съответно допълнена чрез Директивата), Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на Европейското дружество и Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета относно Устава на Европейското кооперативно дружество. С разпоредбите на посочените актове се гарантира, че компетентните органи, водещи търговските регистри, се уведомяват пряко един друг за определени действия, които извършват.

Оповестяване на актуална информация предвижда и Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава. Транспонираната с настоящия законопроект Директива предвижда между регистъра на дружеството и регистрите на неговите клонове, открити в други държави-членки да се обменя информация относно започването или прекратяването на производство за ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството. Държавите-членки следва да гарантират, че клоновете на прекратеното дружество се заличават от регистъра без неоправдано забавяне, с изключение на  хипотезите, когато дружества, които са заличени от регистъра имат правоприемник, както и в случай на каквато и да е промяна в правно-организационната форма на дружеството, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството. Обменът на съобщения между регистрите ще се извършва именно чрез системата за взаимното им свързване.

С цел въвеждане на необходимите материалноправни норми, регулиращи съответните правни основания за предвидените в Директивата вписвания въз основа на уведомленията, получени чрез системата за взаимно свързване, се предвиждат и минимални промени в Търговския закон относно клоновете на чуждестранни търговци и презграничните преобразувания (сливания). Предвид особения характер на предвиденото в Директивата вписване относно заличаване на клон на чуждестранен търговец в хипотезата на получено чрез системата уведомление за заличаването на самия търговец в регистъра на страната му на произход, е необходимо и синхронизирането на уредбата на това вписване в ЗТР и ТЗ чрез посочването на хипотезата, като изключение от общите правила на Кодекса за социално осигуряване за предварително уведомяване, приложими към подлежащите на заличаване търговци (чл. 5 ал. 10 КСО).

В законопроекта за транспониране на горепосочената Директива, се предлага изменение и допълнение на взаимосвързани текстове на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) и ЗТР.

Предлага се в ЗТР „Единен идентификационен код“ (ЕИК) да се замени с „Идентификационен код“. Начинът за формиране на ЕИК се определя с акт за изпълнение, който Европейската комисия приема съгласно чл. 4в, б.“з“ от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни. Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан по-нататък "ПИК", задължителен за други лица, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър.

В тази връзка се допълват и обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър по чл. 6, ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

Целта на предложените текстове за изменение и допълнение в ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и ЗТР е: укрепване на вътрешния пазар чрез опростяване на процедурите при трансгранични операции, защита на интересите на обществеността от престъпна дейност и терористични актове, запазване на икономическия просперитет на Европейския съюз чрез осигуряване на ефикасна стопанска среда, подкрепа на финансовата стабилност чрез защитата на надеждността, правилното функциониране и целостта на финансовата система, чрез осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици.

С оглед икономия на процедурно и законодателно време, в законопроекта за транспониране на горепосочената директива, се предлага да се включат и незначителни предложенията за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (ЗБГ) с цел внасяне на максимална яснота по отношение на удостоверителните документи, установяващи обстоятелствата по буква „а“ и „б“ на чл. 14а, ал. 1, т. 1 от ЗБГ.

Въвеждането в действие на системата за взаимно свързване на регистрите изисква също държавите-членки да предприемат необходимите мерки за адаптиране, които се състоят по-специално в разработването на интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа, за да може системата да започне работа. Поради това в Директивата и съответно – законопроекта, се предвижда отлагане на срока за практическото прилагане от държавите-членки на разпоредбите за взаимно свързване на регистрите, с оглед очакваното междувременно приемане от Комисията на всички актове за изпълнението им относно техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване. Предложената началната дата на отложеното действие на промените - 01.01.2017 г., е съобразена с времевите параметри заложени в Директивата.


Източник: https://mjs.bg/