Вие сте тук

Агенцията по вписванията ще защитава документи с холограмен стикер от 1 януари 2015 г.

Агенцията по вписванията ще защитава документи с холограмен стикер от 1 януари 2015 г.

За да бъдат ограничени възможностите за манипулиране и фалшифициране на някои от документите, издавани от Агенция по вписванията, от 1 януари 2015 г. ще бъдат поставяни холограмни стикери с цел по-висока степен на защита.

Документите, които ще бъдат с такива холограмни стикери, са:

1. Удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър:

  • Удостоверения за актуално състояние;
  • Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация;
  • Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност;
  •  Всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат.

2. Удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър:

  • Заверени преписи на актове;
  • Удостоверения за вещни тежести;
  • Удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията.

3. Удостоверения от регистър БУЛСТАТ:

  • Удостоверения за вписани обстоятелства.

4. Удостоверения от РИОС:

  • Удостоверение за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите.

Поставянето на холограмните стикери ще бъде безплатно за бизнеса и гражданите.

Другата мярка, която ще бъде взета от началото на 2015 г., за обезпечаване сигурността на фирмите и физическите лица във връзка със зачестилите опити за кражба на фирми.  От 1 януари 2015 г. услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители. 

Цената за реализиране на тази мярка е в размер до 50 000 лв. годишно /до 20 000 лв. за Търговския регистър и до 30 000 лв. за Имотния регистър/, и ще се поема от бюджета на Агенцията.

Агенция по вписванията продължава своята работа по надграждане на Регистър Булстат - осигурено е финансиране за усъвършенстване на регистъра чрез два спечелени проекта по ОПАК, чиято дейност ще бъде завършена през 2015 г., направени са предложения и за законови промени в Регистър Булстат.


Източник: Агенция по вписванията