Вие сте тук

България се присъединява към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси

България се присъединява към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси

След като вчера правителството одобри присъединяването на България към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, страната ни ще стане част от международната система за автоматичен обмен на финансова информация за данъчни цели

След ратифицирането на Конвенцията от Народното събрание до 31 декември 2015 г. в националното ни законодателство ще трябва да бъдат въведени разпоредби в съответствие с европейските директиви за административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. В официалното съобщение в интернет страницата на Министерски съвет е пояснено, че основата за въвеждане на задължителния автоматичен обмен на информация е Общият стандарт за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Стандартът CRS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Той е основата на подготвеното от ОИСР Многостранно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация между компетентните органи – MCAA.

Присъединяването към многостранната конвенция е изискване преди страната ни да стане част от МСАА и да пристъпи към прилагане на Стандарта CRS. С влизането в сила на двата многостранни международни акта България ще може да се присъедини към общата борба срещу трансграничното укриване на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами, като разходите за държавите и финансовите институции ще бъдат минимални. От МС обясняват още, че благодарение на участието си в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб, страната ще може да получава информация за финансови сметки, притежавани от български местни лица и чуждестранни образувания, контролирани от български местни лица, в държавите-страни по Конвенцията и Споразумението. Друг положителен аспект на присъединяването на България към многостранните международни договорености е подобряването на имиджа на страната като прозрачна данъчна юрисдикция, което от своя страна ще  стимулира инвестициите и развитието на българския финансов пазар и финансови институции.


Източник: Министерски съвет