Вие сте тук

България ще се присъедини към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

България ще се присъедини към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

Управляващите решиха страната ни да се присъедини към споразумението, представляващо многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат двустранно да обменят финансова информация.

Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки е подписано от 51 държави преди година на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Германия.

Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент за повишаване ефективността на събиране на данъци и е едно от ключовите средства за борба с трансграничните случаи на данъчни измами, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами. В съобщението на МС относно решението на правителството България да се присъедини към Споразумението се уточнява, че участието на страната ни в глобалния автоматичен обмен на финансова информация ще осигури възможност за получаване на данни за финансови сметки на български местни лица и на чуждестранни образувания, контролирани от български местни лица в държавите, присъединили се към акта. Информацията, която ще бъде обменяна, включва баланс по финансови сметки (на физически лица и дружества, включително тръстове и фондации), доходи от лихви, дивиденти и печалби от прехвърляне на финансови активи и други.

На практика, основните лица, които попадат в обхвата на автоматичния обмен на информация, са финансови институции като банките, някои застрахователни компании, инвестиционните посредници, колективните инвестиционни схеми и управляващите ги дружества. Това се отнася както за българските финансови институции, така и за клоновете на чуждестранни финансови институции, които са установени в България.

С подписването на многостранното споразумение  България ще се присъедини към държавите, които ще прилагат Стандарта за обмен на информация на ОИСР. От МС поясняват, че задължителна предпоставка за присъединяването към Споразумението е включването на страната ни в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, одобрена от Министерския съвет през юли 2015 г. 

Припомняме, че в българското данъчно законодателство са предложени редица промени, които да регламентират осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане (проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).


Източник: МС, KPMG