Вие сте тук

България увеличи капитала на Международната инвестиционна банка

България увеличи капитала на Международната инвестиционна банка

Правителството на Република България е направило плащане на допълнителната вноска към уставния капитал на Международната инвестиционна банка. По сметка на МИБ са преведени 12,36 милиона евро. С това внесната част от капитала на Международната инвестиционна банка се увеличава до 270 млн. евро.

По този начин България е изпълнила изцяло задълженията си в рамките на програмата за рекапитализация на МИБ, одобрена на 99-тото заседание на Управителния съвет на банката през лятото на 2013 година. Акциите на България в момента са 15,6%, което я прави втората страна след Руската банка. Общата стойност на собствения капитал МИБ е 386 600 000 евро. След Словакия и Русия България е третата страна, потвърдила новата финансова стратегия за развитието на Международната инвестиционна банка. Останалите страни-членки предстои да изпълнят своите задължения, тъй като в момента са в процес на реализация на вътрешни процедури, необходими за осъществяване на плащанията.

В следствие на българското участие се затвърждава тенденцията за хармонизиране на съотношението на дяловто участие на страните-членки. Този процес е подкрепен от всички членове на банката и ще доведе до подобряването на структурата на акционерите на МИБ в съответствие със спазването на изискванията на съвременното многостранно институционално развитие. 

Ръста на капитализацията и подкрепата от страна на останалите членове откриват пред МИБ нови възможности за увеличаване на ресурсната база и по-активното присъствие на националните и международните капиталови пазари. Като резултат това ще позволи на Международната инвестиционна банка да разшири програмите си за кредитиране на икономиките на страните-членки като оказва подкрепа в реализацията на социалното и икономическото развитие, което е приоритетна задача на всички членове на банката. 

Полезна информация за Международната инвестиционна банка:

Международната инвестиционна банка (МИБ) е международна финансова институция, основана през 1970 г. в гр. Москва. Дейността й се осъществява съгласно Споразумението за учредяване, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН и нейния Устав. Страните-членки на банката са България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.

Банката отпуска средносрочни и дългосрочни заеми на организации, банки и предприятия, действащи на територията на държавите-акционери на банката, а също и на организации от други страни, за осъществяване на съвместни инвестиционни проекти и програми. Банката обръща специално внимание на проекти в сектори, които са приоритет за развитието на икономиките на страните-членки или на такива със значим социален ефект. Предоставя се финансиране за строителство, разширяване, реконструкция и техническо осъвременяване на съоръжения на предприятия, както и за внедряване на нова продукция, за защита на околната среда, инфраструктурата и др.

Стратегията на МИБ за периода 2013 - 2017 г. предвижда развиване и разширяване на партньорските отношения с редица банки за развитие и с други международни организации в страните-членки на банката. Очаква се до 2017 г. стойността на заемите, предоставени от банката, да нарасне с 241 млн. евро. Предвижда се и съвместно отпускане на средства за финансиране на инвестиционни проекти, включително и в частния сектор в страните-членки.

В България ще се търси сътрудничество за финансиране на проекти в приоритетни за развитието на икономиката сектори, като банката ще се концентрира основно върху инвестиции на частния сектор в експортно-ориентираните отрасли, както и в такива с висока добавена стойност.

Източник: http://www.iibbank.org, МФ