Вие сте тук

Бизнесът с резерви към одобрения днес от НСТС проект на наредбата, регламентираща реда за избор на осигуряване

Бизнесът с резерви към одобрения днес от НСТС проект на наредбата, регламентираща реда за избор на осигуряване

Обектът на дискусии на проведеноте днес заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е  проектът на постановление на Министерския съвет, с което ще бъде приета Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация.  

Предложенията на финансовото министерство бяха публикувани за обсъждане в началото на август, като текстовете на новия нормативен акт трябва да регламентират упражняването на правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, или само в държавното обществено осигуряване, както и възможността категорийните работниците, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове. 

На днешната среща на социалните партньори стана ясно, че новата наредба има на този етап подкрепата на КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа”, като представителите на синдикалните организации считат, че това е шанс да се въведе ред и да се усъвършенства тристълбовият модел на пенсионната система. Според президента на КТ „Подкрепа” инж. Димитър Манолов, който заяви пред журналисти одобрението си относно това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват средствата си за допълнителна пенсия, съществуващият модел на Допълнително задължително пенсионно осигуряване в България е 100% антипазарен. По думите му това налага да бъдат продължени разговорите за бъдещи промени в КСО. „На този етап е добре наредбата да бъде приета”, считат от КРИБ.

Резерви и забележки към проекта на наредба, която ще регламентира прехвърлянето на осигурителни вноски от пенсионните фондове към НОИ и обратно, има от страна на представителите на бизнеса в лицето на АИКБ и БСК. Критиките са насочени към спорни текстове, които според председателя на АИКБ Васил Велев пораждат съмнение, че в двете посоки движението не е равнопоставено, а изборът не е достатъчно информиран. БСК е публикувала становище, в което се казва, че в нормативния акт, който се предлага, липсва цялостна и изчерпателна регламентация на реда, начина и сроковете за прехвърляне на средства от индивидуалните партиди на лицата между универсалните пенсионни фондове, Националната агенция за приходите, Сребърния фонд, НОИ и обратно. В позицията на Българската стопанска камара се посочва още, че универсалният пенсионен фонд и пенсионно-осигурителните дружества ще поемат допълнителни разходи и загуби, поради неясния начин на осребряване на активите, сравнително дългия времеви лаг между оценката на размера на личния дял и реализираната продажна цена. Бъдещи загуби ще има и за ДОО, доколкото амортизираните (некапитализирани) средства от личните партиди при прехвърлянето им от Сребърния фонд ще покриват незначителна част от задълженията по увеличения размер на алтернативни пожизнени пенсии от фонд „Пенсии“ и новия фонд „Пенсии на лицата по чл. 69“. Пълният текст на становището на БСК може да бъде видян тук.

Въпреки разминаванията в позициите на синдикати и работодатели и забележките от страна на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, заявени преди седмица, наредбата ще бъде внесена за приемане в МС утре или на следващото заседание на Министерски съвет.