Вие сте тук

БСК: Прогресивното подоходно облагане ще влоши бизнес средата

БСК: Прогресивното подоходно облагане ще влоши бизнес средата

Негативи за бизнес средата и неефективно изпълнение на целта за намаляване на бедността би донесло предложеното в проекта за промени в ЗДДФЛ връщане на прогресивното подоходно облагане, считат от Българската стопанска камара.

Позицията на организацията е официално адресирана до председателите на четири парламентарни комисии – по бюджет и финанси, по въпросите на децата, младежта и спорта, по икономическа политика и туризъм, и по труда, социалната и демографска политика. 

Представителите на бизнеса категорично не подкрепят законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, внесен за разглеждане в НС на 17 март. В законодателната инициатива на групата народни представители от БСП се предлагат комплекс от промени в облагането на доходите на физическите лица, включително замяната на плоския данък с прогресивно-подоходен, нарастващ по определена схема. В офицrалното си становище БСК заявява, че "намаляването на бедността и икономическото неравенство не може да бъде постигнато с фокусиране върху едностранчиви инструменти и промени на данъчната политика." Като ключови проблеми, пораждащи съществуващата икономическа и социална криза, са посочени негативните демографски и миграционни процеси, сривът в образованието и квалификацията, маргинализацията на широки социални групи, дефицитите в пенсионната система и социалното подпомагане, ниската производителност на труда и ниската добавена стойност на продукцията, правната несигурност, високото равнище на корупция и сива икономика.

Според работодателската организация като сериозен минус на законопроекта трябва да се отчете и липсата на оценка на въздействие върху бюджета, данъчно задължените лица, заетостта, инвестициите, производителността и икономиката. Сред аргументите против въвеждането на прогресивното подоходно облагане е и това, че предлаганите промени ще усложнят определянето на дължимия данък при източника на доходи от трудови правоотношения, на авансовия данък, на данъка върху общата годишна данъчна основа и администрирането на събираемостта от страна на данъчните органи. Представителите на бизнеса обръщат внимание на реалната опасност отново да се активизират тенденциите за укриване на доходи и полагане на недеклариран труд, както поради увеличаване на ставките, така и в граничните етажи на преход от по-ниско към по-високо ниво на облагане.

В становището на БСК е застъпен и друг аспект на проблемите, които биха могли да възникнат при продобна промяна в облагането на доходите - влошаване на условията за правене на бизнес в страната. България не може да си позволи данъчни ставки, надвишаващи тези на съседните държави и на други икономики от Централна и Източна Европа, преки конкуренти в привличането на чуждестранни инвестиции.  Макар и частично, ниски пропорционални ставки от 10 на сто компенсират дефектите на бизнес средата и основните рискове пред инвеститорите, смятат от организацията. В този контекст всякакви промени в данъчните ставки по ЗДДФЛ и ЗКПО следва да бъдат предприемани само след реализация на основни реформи на регулаторните режими, правосъдната система, монополното законодателство и предоставянето на недопустима държавна помощ, а също и повишаване на събираемостта на преките и косвените данъци. Присъединяването към Еврозоната, намаляването на системния риск и общото лихвено равнище и постигне на устойчив икономически растеж от над 3% годишно също са важни предпоставки за успешни данъчни реформи, отбелязват още от БСК. 

В становището на бизнес организацията е категорично заявено, че "липсата на политическа воля, на напредък и резултати от прилагане на заявените реформи, ниските средни размери на изплащаните пенсии и недопускането на прекомерна данъчна тежест върху труда и заетостта, не позволяват в момента да бъде въведено подоходно облагане на "входа" или на "изхода" на социално-осигурителната система."

В събщението, публикувано в интернет страницата на БСК, е изразена и готовност за подкрепа относно въвеждането на добре обмислена и проектирана система за семейно подоходно облагане, в контекста на задълбочаващата се демографска катастрофа и необходимостта от повишаване на раждаемостта и създаване на условия за пълноценно отглеждане и възпитание на подрастващите в семейна среда.

Пълният текст на становището на БСК може да бъде видян тук: Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица


Източник: БСК

Сваляне на прикачените файлове: