Вие сте тук

Държавният дълг в края на април 2014 г. възлиза на 7 749,5 млн. евро.

Държавният дълг в края на април 2014 г. възлиза на 7 749,5 млн. евро.

Държавният дълг в края на април 2014 г. възлиза на 7 749,5 млн. евро. Това показват данните от водения от Министерството на финансите официален регистър. Вътрешните задължения са в размер на 3 760,1 млн. евро, а външните - в размер на 3 989,4 млн. евро.

В номинално изражение дългът бележи увеличение с близо 35,4 млн. евро в сравнение с март 2014 г., което се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на ДЦК на вътрешния пазар през април.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 18,6%, като делът на външния държавен дълг е 9,6%, а на вътрешния държавен дълг е 9,0% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 48,5%, а външните - от 51,5 на сто.

В края на април валутната структура на дълга има следните стойности:

  • 52,1% - в евро;
  • 36,1% - в левове;
  • 10,7% - в щатски долари;
  • 1,1% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през април възлизат на 27,1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 75,2%, следван от 15,5% на тези, деноминирани в евро, и 9,3% на плащанията в щатски долари.

Държавногарантираният дълг през април 2014 г. достига до 379,2 млн. евро. Това е намаление от приблизително 3,6 млн. евро в сравнение с края на предходния месец, като то се дължи главно на извършени плащания по външните държавногарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни гаранции са в размер 21,2 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента.

Пълният текст на месечния бюлетин "Държавен дълг" за април 2014 можете да видите ТУК.


Източник: http://www.minfin.bg

Сваляне на прикачените файлове: