Вие сте тук

Фирмите за бързи заеми да имат поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз

Фирмите за бързи заеми да имат поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз

Проектът за Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители е внесен за разглеждане в парламента от депутатите Румен Гечев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС). 

В мотивите към законопроекта се посочва, че за небанковите финансови институции,  които по занятие предоставят кредити на потребители със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове и други възстановими средства, се въвежда лицензионен режим. Предвижда се линецнзът да се издава от Комисията за финансов надзор, която към настоящия момент  осъществява регулацията и надзора на небанковия финансов сектор. Съгласно сега действащия Закон за кредитните институции дружествата, различни от банки, предоставящи кредити на потребители, подлежат единствено на регистрация в Българска народна банка. 

Фирмите за бързи заеми ще трябва да имат поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз. Проектът предвижда всички небанкови кредитни институции да бъдат акционерни дружества. Капиталът им трябва да бъде с ясен произход, като средства, взети на заем, не се допускат.

Предвидените административнонаказателни мерки за дейност без съответния лиценз са глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв. за физически лица или имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв. за юридически лица. За повторно нарушение се налага глоба в размер от 10 000 до 40 000 лв. за физически лица или имуществена санкция в размер от 100 000 до 200 000 лв. за юридически лица.

Целта на предложените законодателни промени е държавата да гарантира в достатъчна степен правата и интересите на потребителите, които са избрали възможността да получат кредит от небанкова финансова институция. Новите изисквания са насочени и към стимулиране развитието и прозрачността на този сектор и въвеждане на равни условия за конкуренция между дружествата, които искат да извършват тази дейност се казва още в мотивите към законопроекта.

Предвидени са и промени в Закона за Комисията за финансов надзор, насочени към осигуряване на пълна бюджетна самостоятелност на Комисията за финансов надзор чрез финансирането й от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия. Предлага се също така възнаграждението на служителите в КФН да не бъде по-ниско от заплатите за съответната длъжност в частните компании, които се надзирават от Комисията. По този начин в момента се определят заплатите в БНБ. 

Пълният текст на законопроекта можете да видите тук.