Вие сте тук

ИА"Главна инспекция по труда" и НАП се включват в контрола на дейността на дърводобивните фирми

ИА"Главна инспекция по труда" и НАП се включват в контрола на дейността на дърводобивните фирми

Три институции ще обменят информация, необходима за ефективен контрол на дейността на дърводобивните фирми, собствениците на гори и частнопрактикуващи лесовъди.

Инициативата за обединяване на усилията на Изпълнителна агенция по горите, Главна инспекция по труда и Националната агенция по приходите във връзка със засиления контрол в сектора и борбата със сивата икономика е на агенцията по горите. По силата на сключените споразумения от институцията ще предоставят данни на НАП относно това кой и каква дейност извършва на съответните горски територии. По този начин данъчните власти ще имат възможност да следят дали съответните лица спазват данъчното и осигурителното законодателство. В Инспекция по труда пък ще постъпва информация както за това кои са работодателите с разрешение за извършване на сеч, така и за точното местонахождение на дейността им. Това ще даде възможност на трудовите инспектори да проверяват на място дали работниците имат действащи трудови договори, както и дали се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.


Източник: Главна инспекция по труда