Вие сте тук

Как данъчната и осигурителната политика на правителството работи в подкрепа на бизнеса

Как данъчната и осигурителната политика на правителството работи в подкрепа на бизнеса

Петър Чобанов: Данъчната и осигурителната политика ще подкрепят икономическия растеж и фискалната устойчивост.

По време на лекцията си пред студенти от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" министърът на финансите Петър Чобанов разясни промените във философията на фискалната политика на правителството с цел създаване на перспективи за рестартиране на икономиката на страната, постепенно ускоряване и постигане на по-устойчив модел на растеж.Министърът посочи като нови моменти в управлението на публичните финанси промяната в наложения през последните години макроикономически модел растежът да се задържа чрез фискалната политика. Сред предприетите мерки са и промените в приходната администрация, така че да се гарантира навременното възстановяване на ДДС. По думите на финансовия министър крачка напред е и преразпределението на публичните ресурси в посока използване на бюджета като ефективен инструмент за подкрепа на растежа, насърчаване на инвестициите и заетостта и осигуряване на необходимата социална закрила на на уязвимите слоеве на обществото.

В своята лекция министърът на финансите Петър Чобанов представи приоритетните направления в данъчното законодателство, насочени към намалявне на административната тежест, повишаване на събираемостта на приходите, стимулиране на заетостта и инвестициите, насърчаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда.Подобряването на бизнес средата и повишаването на конкурентноспособността на икономиката също бяха акцент в лекцията. Според министъра, процесът по възстановяване на ДДС е далеч по-добър, правилата се спазват и резултатът се изразява в 150 млн.лв. повече възстановени косвени данъци за първите четири месеца спрямо същия период през миналата година по предварителни данни.

В дискусионната сесия министър Чобанов отговори на въпроси на студенти и преподаватели. На въпрос за инкриминиране на укриване на ДДС той отговори, че са предприети действия, които адресират проблема с данъчните измами. Такива механизми са фискалният контрол върху рисковите стоки и обратното начисляване на ДДС на зърнени и технически култури, като ефектът от въвеждането му е около 400-500 млн. лв. през тази година. По темата за отмяна на плоския данък и въвеждането на прогресивно данъчно облагане Петър Чобанов каза: „Неравенството в доходите и социалния статус пречи на икономическото развитие и растеж и затова правителството създаде възможности за постепенно увеличаване на доходите и подпомагане на уязвимите социални групи. Засега обаче структурата на данъците ще запази сегашното си състояние. Потенциалът и предимствата на тази данъчна система все още не са използвани оптимално".

По думите на финансовия министър „Всички индикатори, свързани с потребителското и бизнес доверие се покачват. Има по-добро очакване, че икономиката ще се развива и това дава основание от една страна, на бизнеса да се развива и да прави инвестиции, а от друга - да се увеличава потреблението"

 


Източник: http://www.minfin.bg

Сваляне на прикачените файлове: