Вие сте тук

Колко дълго могат да се съхраняват личните данни на кандидатите за работа

Колко дълго се могат да се съхраняват личните данни на кандидатите за работа

В края на март 2019 г. КЗЛД публикува становище по прилагането на чл. 25к от ЗЗЛД, регламентиращ сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал. 

В нормативния акт е регламентирано, че "(1) Работодател или орган по назначаването, в качеството си на администратор на лични данни, определя срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок." Казусът е кога започва да тече въпросният срок. От КЗЛД акцентират върху принципа за законосъобразно съхраняване на личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват въпросните данни. В разглеждания случай целта е инициирането, осъществяването и приключването на процедури по подбор на персонал. Съгласно тълкуването на КЗЛД на описаните норми "срокът започва да тече от момента на приключване на процедурата, респ. след изтичане на сроковете за обжалването ѝ, като е налице правна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата, за срок, който в случая е определяем – до оттегляне на съгласието от страна на субекта на данни."

В становището на комисията също така е обърнато внимание при удължаване на 6-месечния срок след изричното съгласието на кандидата за работа, същият може "по всяко време и без да излага причини да оттегли своето съгласие, в резултат на което по-нататъшното обработване на данните трябва да бъде преустановено, като същите следва да бъдат изтрити или унищожени от администратора на лични данни".


Източник: КЗЛД