Вие сте тук

КТБ и ТБ „Виктория” ЕАД ще могат да извършват платежни и безкасови операции за погасяване на кредити

КТБ и ТБ „Виктория” ЕАД ще могат да извършват платежни и безкасови операции за погасяване на кредити

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да бъде позволено на "Корпоративна търговска банка” АД и на „Търговска банка „Виктория” ЕАД да извършват платежни и безкасови операции по обмен на валута, когато такива са необходими за целите на погасяване на кредити. 

С цел да се защитят интересите на двете банкови институции те ще могат да извършват някои банкови дейности за целите на погасяването на кредити. КТБ и преименуваната на Търговска банка "Виктория" Креди Агрикол България ЕАД получават разрешение за осъществяване на платежни операции с цел погасяване на задължения по кредити към поставени под специален надзор банки от сметки при същата банка на кредитополучателя, на негови съдлъжници или на негови поръчители, когато съзадължеността или поръчителството са възникнали преди 01.06.2014 г. Освен платежни операции при необходимост банките ще могат да извършват и безкасови операции по обмен на валута, когато такива са необходими за целите на погасяване на кредити.

В официалното си прессъобщение, публикувано на 15.08.2014 г. в сайта на БНБ Управителния съвет на банката информират квесторите, под чиито надзор са поставени банките, че при пълно погасяване на вземане по кредит следва да предприемат необходимите действия по заличаването на обезпеченията по кредита. При частично погасяване на вземане по кредит, по който има повече от едно обезпечение, квесторите могат да предприемат необходимите действия за освобождаване на някое от обезпеченията само ако кредитът остане обезпечен с ликвидни и качествени обезпечения, чийто размер се определя след извършване на тяхна актуална оценка и е не по-малко от 130% от размера на вземането по кредита.

Становището на БНБ относно прехвърлянето на вземане по влог в банка, поставена под специален надзор, от титуляря на влога на друго лице, което има сметка в същата банка е, че това би могло да е опит за заобикаляне на размера на гаранцията по влогове или увреждане на интересите на кредиторите и поради тази причина едно такова прехвърляне може да бъде обявено за недействително.


Източник: БНБ