Вие сте тук

Лицензът на Корпоративна търговска банка ще бъде отнет, дъщерното дружество Креди Агрикол - България се одържавява

Лицензът на Корпоративна търговска банка ще бъде отнет, дъщерното дружество Креди Агрикол - България се одържавява

В изявление на Управителния съвет на БНБ Иван Искров представи резултатите от докладите на одиторите за проверката на Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол - България. На 25 юни в двете банки започна преглед от независими одитори, които в срок от десет работни дни трябваше да направят оценка на активите и пасивите на двете институции. 

Заключенията на одиторите определят Креди Агрикол като "добре управлявана банка с добри банкови практики", с добро ниво на обезпечаване на кредитния портфейл. Далеч по-сложна е ситуацията при КТБ, където резултатите от проверката сочат финансови злоупотреби в особено голям размер. Установена е липсата на съществени части от кредитните досиета за кредитен портфейл в размер на 3.5 млрд. лева от общо 5.4 млрд. лева.Според доклада значителна част от този портфейл сочи голяма степен на свързаност между длъжниците и мажоритарния акционер на баката Цветан Василев. Инструментариумът на дистанционния банков надзор не може да оцени реалното финансово състояние на длъжниците и наличието и качеството на обезпеченията по кредитите, което води до невъзможност за изготвяне на крайно заключение за състоянието на кредитния портфейл в размер на 3.5 млрд. лв.

Друга констатация, направена от квесторите, е че на 19 юни тази година – само ден преди Корпоративна търговска банка да бъде поставена под специален надзор, чрез трето лице са изтеглени и предадени срещу разписка на мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка 205 887 223 левова равностойност в брой, предимно в евро. 

Докладът на одиторите е представен на Главния прокурор на РБългария, в следствие на което са задържани Орлин Русев – председател на УС и изпълнителен директор на КТБ и Маргарита Петрова – главен касиер на КТБ. Има данни, че именно тя е изнесла милионите в чували и ги е предала на трети лица. От съобщението на прокуратурата става ясно, че вече се работи по изготвяне на искане по международната правна помощ за разпит на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, който повече от месец се намира в Австрия.

Действията, които ще бъдат предприети по отношение на КТБ и Креди Агрикол - България са насочени към "преструктурирането и оздравяването на "добрата част" на Корпоративна търговска банка с оглед защита интереса на всички нейни вложители".

В прессъобщението на УС на БНБ са изброени мерките, които ще бъдат взети за разрешаване на ситуацията с двете банки. Креди Агрикол – България ЕАД ще бъде одържавена. Всички „добри“ активи и пасивите на Корпоративна търговска банка се прехвърлят в Креди Агрикол. Тук попадат и всички депозити на гражданите и фирмите, за които това ще представлява само една правна и счетоводна операция, всеки гражданин и всяка фирма ще разполагат със своите сметки, депозити и спестявания. Единственото изключение ще бъдат мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка и свързаните с него фирми и лица. Те няма да бъдат гарантирани от държавата и остават в КТБ. Осигурява се абсолютна ликвидна подкрепа на държавната Креди Агрикол (която ще бъде преименувана) от страна на нейния нов собственик - държавата. За тази цел ще бъдат осигурени достатъчно средства от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, държавния бюджет и Българската народна банка. Механизмите за това вече са разработени в резултат от съвместната работа на ангажираните с този процес публични институции, в т.ч. БНБ и Министерството на финансите. Лицензът на Корпоративна търговска банка ще бъде отнет и ще се пристъпи към обявяването й в несъстоятелност. Привилегировани кредитори на КТБ (в несъстоятелност) ще бъдат държавата в лицето на Министерството на финансите и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Българската народна банка е подготвила специален проектозакон във връзка с казуса с КТБ. Целта е банковият надзор вече да бъде осъществяван от управителя на БНБ, а не от ресорния подуправител, както е сега. Подкрепа от политиците за тези промени поиска управителят на БНБ Иван Искров. "Даваме си ясна сметка, че към Българската народна банка има критики за дейността на Банков надзор в конкретния случай. Това обаче, което не е известно на широката публика, искам да изясня днес - а то е: съгласно действащия от 1997 г. и в момента закон за Българската народна банка, законодателят е вменил правата и отговорностите за функцията банков надзор на подуправител, ръководител на управление Банков надзор. Управителят и другите членове на Управителния съвет на централната банка нямат никакви директно възложени задължения, нито права по отношение на текущия банков надзор. Във връзка с това внасяме законови промени, с които ще поемем такива отговорности" се казва в официалното изявление на Управителния съвет на БНБ.