Вие сте тук

Междуведомствена работна група ще отстранява пречките пред инвеститорите в България

Междуведомствена работна група ще отстранява пречките пред инвеститорите в България

Сформира се работна група от представители на водещи ведомства, която до края на януари 2016 г. да подготви пакет от конкретни мерки за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.

Това реши Министерски съвет след разглеждане и приемане на анализа на пречките, с които се сблъскват инвеститорите в България. 

В анализа, който е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа”, са посочени 10 проблемни както за инвестиционните процеси в страната, така и за бизнес средата, области. Работната група, създадена в отговор на необходимостта от предприемане на действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в ЕС, ще трябва да се справи с посочените по-долу проблеми:

  • присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;
  • разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение;
  • несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;
  • често променящо се законодателство;
  • отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;
  • липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;
  • независимост на съдебната система и корупция
  • ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;
  • административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;
  • време за плащане на данъци.

За да се търсят ефективни решения, в отделните ведомства също ще бъдат създадени работни групи, към които да бъдат адресирани отделните проблемни области. Конкретни законодателни, административни и други мерки за справяне с проблемите пред увеличаването на броя на инвестициите в страната трябва да бъдат предложени в началото на следващата година.


Източник: МС