Вие сте тук

На 14 май стартира кандидатстването за безвъзмезно подпомагане на микро и малки бизнеси, засегнати от Covid-19 кризата

На 14 май стартира кандидатстването за безвъзмезно подпомагане на микро и малки бизнеси, засегнати от Covid-19 кризата

Управляващият орган на ОПИК обяви стартът на кандидатстването по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Микро- и малки предприятия ще могат да подават своите документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) от 10.00 ч. на 14 май 2020 г. до 16:30 часа на 15 юни 2020 г. 8 410 е броят на постъпилите до 14.30 часа на 14.05.2020 г. проектни предложения на обща стойност 70 316 632 млн. лв., информират от институцията.

Стъпките при попълване и изпращане на формуляра за кандидатстване са визуално разяснени във видео, достъпно в You Tube канала на институцията. Допълнителни разяснения ще се предоставят само чрез запитване на електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg.

Кандидатите, които отговарят на условията за кандидатстване, ще трябва да използват отпуснатите средства за покриване на следните разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: 

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение - 13.03.2020 г. (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждение по договор за управление не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

Важно!

Въпреки че срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) е удължен до 30 юни 2020 г., желаещите да се възползват от финансовата помощ по програмата, които все още не са декларирали корпоративните си данъци, ще трябва да го направят преди да започнат попълването на документацията, тъй като се изисква вписване на входящия номер на подадената ГДД.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са достъпни в интернет страницата на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Могат да бъдат изтеглени и ТУК.


Източник: eufunds.bg