Вие сте тук

Наетите лица по трудово правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил.

Наетите лица по трудово правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на март 2014 г., като достигат 2.30 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 56.5%, „Култура, спорт и развлечения” - с 19.3%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование”- с 2.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 21.4 и 16.9%. В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 15.1 хил., „Строителство” - с 3.5 хил., и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 2.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 11.2%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване “ - с 5.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2014 г. е 834 лв., за май - 816 лв. и за юни - 802 лева. През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2014 г. с 2.6% и достига 817 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности”- с 9.4%, „Образование” - със 7.0%, и „Строителство” - с 5.1%.

През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо второто тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост” - с 8.8%, „Административни и спомагателни дейности” - с 6.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 5.4%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: 

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 767 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 596 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 585 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 566 лева
  • „Административни и спомагателни дейности” - 571 лева
  • „Други дейности” - 573 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния сектор - с 0.6%.


Източник: НСИ/Статистическа област: Пазар на труда