Вие сте тук

Нови изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини

Нови изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини

Нови изисквания към използвания в търговските обекти и електронните магазини софтуер за управление на продажбите се въвеждат с допълнения в текста на Закона за данък върху добавената стойност.

Депутатите гласуваха поредна доза промени в данъчното законодателство като част от преходните и заключителни разпоредби на друг нормативен акт - Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет на второ четене на 1 март 2018 г.

В средата на февруари към първоначалния вариант на гласувания вече на първо четене законопроект по предложение на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова са добавени ПЗР, част от параграфите на които предвиждат изменения в текстовете на ЗДДС.

Новите регламенти ще задължат търговците да използват софтуер за управление на продажби, който е включен в списък, изготвен от НАП. Предвидени са и сериозни санкции за нарушителите - в прессъобщението, публикувано в интернет страницата на НС, са посочени глоби за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1 000 до 3 000 лв. или имуществена санкция, за юридическите лица и едноличните търговци - в размер от 5 000 до 10 000 лв.

Регламентирани са и изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби, които ще трябва да декларират спазването им пред НАП.

По-долу е цитирана извадка от доклада на Комисия по бюджет и финанси (второ гласуване) от дата 26.02.2018 г.:

...

Комисията предлага да се създадат § 12 и 13:

§ 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 118:

а) в ал. 4 се създават т. 7 и 8:

„7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;

8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.“ 

б) създават се ал. 14 - 18: 

„(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства: 

1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер; 

2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;

3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4; 

4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.

(15) Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал. 14 се определя с наредбата по ал. 4.

(16) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание, се определя с наредбата по ал. 4.

(17) Изискванията на ал. 14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет. 

(18) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16.“

2. Създават се чл. 185а и 185б:

„Чл. 185а. (1) На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2 000 до 6 000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв. 

Чл. 185б. (1) На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2 000 до 6 000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.“

3. В чл. 186, ал. 1:

а) в т. 1 буква „д“ се изменя така:

„д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;“

б) създава се т. 5:

„5. използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.“

4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 84, 85, 86 и 87:

„84. „Софтуер за управление на продажби в търговски обект” е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

85. „Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната.

86. „Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект” е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект.

87. „Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.“

§ 13. В 6 - месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност в съответствие с него. В наредбата се определят и срокове, в които производителите/разпространителите и ползвателите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и със Закона за данък върху добавената стойност.

...

След като бъде обнародван в Държавен вестник, окончателният вариант на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ще бъде публикуван и на страниците на www.news.inbalance.bg.


Източник: НС