Вие сте тук

Нови процедури по ОПИК в подкрепа на МСП за справяне с последиците от COVID-19 ще стартират през октомври

Нови процедури по ОПИК в подкрепа на МСП за справяне с последиците от COVID-19 ще стартират през октомври

На 17 септември 2020 г. на Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 са приети методология и критерии за подбор на проекти по процедурите  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, става ясно от прессъобщението в интернет страницата на ОПИК.

Процедурата, чиито бенефициенти са компании, попадащи в категорията МСП и реализирали оборот над 500 000лв. за 2019 г., се очаква да стартира през октомри и по нея ще бъдат разпределени безвъзмездно 78 233 200лв.(40 000 000 евро), като финансирането от ЕФРР е 66 498 220 лв. (34 000 000 евро), а националното съфинансиране се равнява на 11 734 980 лева (6 000 000 евро).

Допустимите кандидати са:

  • юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • имат минимум две приключени финансови години 2018 г и 2019 г в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
  • реализирали оборот за 2019 г равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
  • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми финансирани със средства на ЕС;
  • регистрирали спад поне 20 в оборота за един от календарните месеци в периода от 01 02 2020 г до месеца предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Дейностите, които ще бъдат финансирани, са такива, които са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи: 

  • за текущи оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Максималният размер на финансовата помощ е 50 000 лв.

По процедурата "Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19" ще бъдат финансирани дейности свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19 пандемична обстановка. 

Минималната помощ ще е в размер на 3 000 лв., а максималната ще е в зависимост от вида на предприятието - 15 000 лв. за микро, 30 000 лв. за малки и 75 000 лв. за средни предприятия.

Обобщена информация за двете процедури може да бъде намерена в интернет страницата на ОПИК, както и тук: 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19