Вие сте тук

Обещават по-кратки срокове за оценка на проектите за финансиране по процедурата на ОПИК за средни предприятия, засегнати от COVID-19

Обещават по-кратки срокове за оценка на проектите за финансиране по процедурата на ОПИК за средни предприятия, засегнати от COVID-19
5

Ускоряване на оценителния процес по процедурата на ОПИК „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ обещават от Управляващия орган на оперативната програма, съобщава се в прессъобщение в интернет страницата на МИ. 

Очаква се подадените общо 1 932 броя проектни предложения на стойност 263 688 340.21 лв. да бъдат оценени в по-кратки от стандартното срокове и кандидат-бенефициентите да получат резултати в средата на месец ноември. От УО на ОПИК уточняват, че по-бързо приключване на проверките, които се извършват от оценителната комисия, не е възможно поради регламентираните в закона срокове, които са:

  • За отстраняване на нередности от страна на кандидатите – минимум 1 /една/ седмица;
  • За възражения на етап за административно съответствие и допустимост - минимум 1 /една/ седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

Самият процес на оценка протича на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като стандартният нормативен срок за приключване е 3 месеца. От МИ уточняват:

"За по-бързото приключване на оценката се предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, което ще позволи изплащане на цялата или част от субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати."


Източник: МИ