Вие сте тук

Одобрени са 106,5 млн. лв. по ОП РЧР 2014 -2020 г. за по-добра квалификация и осигуряване на заетост

Одобрени са 106,5 млн. лв. по ОП РЧР 2014 -2020 г. за по-добра квалификация и осигуряване на заетост

Бизнесът ще получи финансова подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите и обучение и наемане на работници. 106,5 млн. лв. е сумата, одобрена от Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

По-голямата част от тези средства са предназначени за работодатели от различни сектори, които ще имат възможност да подобрят уменията и компетентността на заетите при тях лица и също така да обучат и наемат неактивни и безработни граждани съобразено с актуалните си нужди.

Планира се до края на годината да бъде даден старт на нова схема за финансиране, в която работодателите ще решават по своя преценка кога да е времето на провеждане на обучителни и квалификационни курсове, така че да бъде съобразено с периодите на натовареност в дейността на фирмата. 

Обучения на служители по конкретни програми, съобразени със спецификата на работните места, са във фокуса на друга нова схема - „Специфични обучения за заети“. Целта е повишаване производителността на труда и създаване на устойчива заетост. 

50 млн. лв. ще бъдат предоставени под формата на ваучери, от които ще могат да се възползват работещите със средно или по-ниско образование, желаещи да надградят личната си квалификация и компетентности. Подкрепата е насочена към тази група лица, тъй като те са най-уязвими от загуба на работното място и срещат затруднения при прехода към нова работа, поясняват от социалното министерство. 

Подготовката на бъдещи предприемачи също ще бъде подпомогната с финансиране в размер на 5 млн. лв. Комплексът от обучения и услуги по тази нова схема ще учи желаещите да започнат собствен бизнес как да разработват и реализират успешно идеите си. Кандидат предприемачите ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите инструменти на ОП РЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за своето устойчиво развитие.

Одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г. са и промени в операция „Независим живот“, с които, след оценка на необходимостта, някои общини ще могат да получат повече средства от първоначално определения по схемата лимит. Решението е в отговор на постъпили в МТСП сигнали от общини, които с определения максимален бюджет не успяват да удовлетворят част от заявените потребности на лицата с увреждания.


Източник: Министерство на труда и социалната политика