Вие сте тук

Ограничения за данъчни облекчения - държавна помощ предвиждат приетите на второ четене промени в ЗКПО

Ограничения за данъчни облекчения - държавна помощ предвиждат приетите на второ четене промени в ЗКПО

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. След консултация с Европейската комисия първоначалната схема за държавна помощ е променена, както по отношение на правното основание, така и по отношение на обхвата, за да бъде съвместима с правилата за държавните помощи на ЕС и изискванията на Регламент (ЕС) №702/2014 г.

Няма да имат право на данъчни облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани, лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не са я възстановили изцяло. Без данъчни облекчения – държавна помощ, ще са и предприятия в затруднено положение, данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия, както и инвестиции в напояване.

Това са част от промените в правилата за корпоративното облагане, които са приети от народните представители на второ четене при гласуването на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Преотстъпеният корпоративен данък да се инвестира в материални и нематериални активи, които са част от проект за първоначална инвестиция, както и той да не превишава 50 % от настоящата стойност на активите, определена към датата на предоставяне на помощта, са сред условията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие. Лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване, приеха депутатите.

Парламентът реши настоящата стойност на всички активи, определена към датата на предоставяне на помощта, да не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро. Промените в правилата на корпоративното облагане наложиха и изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, според които данъчното облекчение може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия. При условие че разписката от ЕК бъде получена до 31 март 2015 г., облекчение може да се приложи за 2014 година. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа за земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от ЕК с окончателния идентификационен номер на помощта, предвиждат още законовите промени.


Източник: Народно събрание на Република България