Вие сте тук

Почти 1,9 млрд. лева са на разположение на бизнеса за кандидатстване по ОПИК

Почти 1,9 млрд. лева са на разположение на бизнеса за кандидатстване по ОПИК

Близо 1,9 млрд. лева са обявените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по думите на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев по време на последния от серия информационни дни за кандидатствене по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. 

Очаква се над 70 проекта на микро, малки и средни предприятия да бъдат финансирани, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 72 млн. лв. Според зам.-министър Манолев целта е чрез прилагане на нови решения да бъде повишена ресурсната ефективност в повече малки и средни компании и като резултат от това да се постигне намаляване на себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Повече за процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е обявена на 23 ноември 2017 година и проектните предложения могат да бъдат подавани до 16:00 часа на 23 април 2018 година.  Допустими по процедурата са кандидати, които са микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.), които кандидатстват за подобряване на ресурсната ефективност в икономическа дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост” и имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности.

 

Други отворени за кандидатстване процедури по ОПИК

* BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ - Стартира: 16.01.2018 г.

* BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“ - Стартира: 22.12.2017 г.

* BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ - Стартира: Стартира: 23.11.2017 г.

* BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ - Стартира: 20.11.2017 г.

* BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“ - Стартира: 16.11.2017 г.

* BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ - Стартира: 09.11.2017 г.

* BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - Стартира: 17.08.2017 г.


Източник: МИ