Вие сте тук

Полезно за кандидатите за подпомагане по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Полезно за кандидатите за подпомагане по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
5

Специална рубрика "Въпроси и отговори" и образец на примерно попълнен формуляр за кандидатстване по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са достъпни в интернет страницата на ОПИК. Допълнителните указания целят улесняване на процеса по подготовка на проектните предложения, които трябва да бъдат подадени до 6:30 часа на 24 август 2020 г.

Като част от пакета документи за кандидатстване е включено специално приложение - Приложение 9 „Примерни указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Посоченото приложение е част от Условията за кандидатстване и визуализира нагледно процеса по кандидатстване стъпка по стъпка. Публикуван е и примерно попълнен Формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен в сайта на оперативната програма, както и като прикачен файл по-долу.

В помощ на кандидатстващите е добавено и приложение, което да подпомогне предприятията при определянето на тяхната категория, а именно Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (част от Приложение 1 към Условията за кандидатстване).

Отговори на най-често задаваните въпроси са систематизирани в специална рубрика, достъпна ТУК. Запитвания през ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“ могат да бъдат отправяни до 10.08.2020 г.

Източник: УО на ОПИК