Вие сте тук

Повишаване на заетостта и средната работна заплата отчитат от НСИ

Повишаване на заетостта и средната работна заплата отчитат от НСИ

Националният статистически институт публикува резултатите си от наблюдението на пазара на труда в България през първото тримесечие на 2015 г. По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2015 г. са се увеличили с 26.5 хил., като достигат 2.23 милиона.

Най-голям ръст от 9% спрямо последното тримесечие на миналата година отбелязва сектора „Селско,горско и рибно стопанство”, следван от икономически дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” със 7.5% и „Други дейности” със 7.2%. По-малко са заетите лица в сравнение с последните три месеца на 2014 г. в „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.9% и „Операции с недвижими имоти”- с 2.6%.

Според данните на НСИ броят на наетите лица в края на март се е увеличил с 0,6% спрямо същия месец на предходната година, като най-много новоназначени работници и служители има в преработващата промишленост.

След лекия спад през февруари, в посока нагоре тръгва и средната брутна работна заплата, като за март 2015 г. тя е 882 лева (за януари 2015 г. е 856 лв., за февруари -839 лв.). За периода януари-март 2015 г. средната работна заплата за страната e 859 лв. и е нарастнала спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 1.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10.8%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 8.1%. 

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2015 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 984 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 564 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 530 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 586 лева
  • „Други дейности” - 612 лева
  • „Административни и спомагателни дейности” - 643 лева.

НСИ представи и данни за икономическата активност на населението през първото тримесечие на годината. Според изследванията на статистическия институт заетите лица за периода януари -март 2015 г. са  2 949.8 хил., а относителният им дял от населението в работоспособна възраст е  47.7% . В сравнение със същия период на миналата година броят на работещите в България е с 1,2% повече. Най-много са заетите в сектора на услугите - 1 886.5 хил., или 64.0% от всички заети лица, следвани от работещите в индустрията - 878.6 хил. (29.8%) и селското, горското и рибното стопанство - 184.6 хиляди (6.3%). 

През първото тримесечие на 2015 г. безработните лица в страната са 349.2 хил., а коефициентът на безработица - 10.6%. В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. броят на безработните е с 19.4% по-нисък, а коефициентът на безработица - с 2.4 процентни пункта. Положителната тенденция на намаляване на броя на безработните лица се отчита и във възрастовата група на младежите до 29 години, където коефициентът на безработица за първите три месеца на тази година е 16,9 %, което с 3,9% по-малко от предходната.


Източник: НСИ