Вие сте тук

Програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година вече са одобрени от ЕК

Програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година вече са одобрени от ЕК

С решението на Европейската комисия днес за приемане на оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година страната ни ще има възможност да усвои още 2,8 млрд евро.

С това общата сума за финансиране по политиката на сближаване на ЕС на всичките седем програми на България за настоящия програмен период достига 7,6 милиарда евро. 

По думите на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу "...с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за периода 2014—2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и образованието.“ 

Колко са средствата, които България ще получи по програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ 2014-2020 г.?

По ОП "Околна среда" са предвидени 1,77 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд и се допълват от национално съфинансиране. Значителна част от тези средства трябва да бъдат вложени в в управлението на отпадъците и водите, опазването на околната среда, популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха. Целта е наред с полжителния ефект върху околната среда да бъде подобрен и достъпът на гражданите до питейна вода, канализация и услуги за управление на отпадъците. Бенефициенти ще са ВиК операторите, а не общините.

Приоритетните оси по оперативна програма "Околна среда" за периода 2014-2020 г. според проекта, изпратен на ЕК на 14 май 2015г. са:

Приоритетна ос 1 „Води“

Предвиждат се инвестиции в:

  • Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към агломерации с над 10 000 екв.ж.;
  • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
  • Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на ДЗК за целите на мониторинга;
  • Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС).

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

По тази приоритетна ос инвестициите ще бъдат насочени към мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците.

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Средствата по тази приоритетна ос са предвидени за инвестиции в:

  • Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
  • Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;
  • Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения;
  • Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;
  • Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
  • Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, свързани с превенцния и управление на риска от наводнения и свлачища.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

Инвестициите ще бъдат за:

  • Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
  • Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на системите за мониторинг на КАВ;
  • Мерки за намаляване на количествата ФПЧ и азотни оксиди от основните източници на замърсяване

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“

Средствата по другата приета днес програма  „Региони в растеж“ са на стойност 1,3 милиарда евро и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Те ще бъдат предназначени за 39 градски центъра в България, чият дейност ще бъде насочена към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма. 

В съобщението, публикувано в интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е посочено разпределението на средствата по приоритетните оси на програмата:

*

Най-голямата приоритетна ос е „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в размер на нас 1,6 млрд.лв. Чрез нея ще бъдат подкрепени 39 средни и големи градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена в началото на юли месец.

Делегирането на функциите на междинни звена по отношение на избор и оценка на проекти за градско развитие на 39-те общини на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е стъпка в процеса на засилена регионалната политика и процеса по децентрализация и увеличаване на правомощията, но и отговорностите на местните власти.

Реформата в регионалната политика ще бъде подкрепена и чрез реализиране на инвестиции в енергийна ефективност в жилищни и публични сгради в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел по Приоритетна ос 2, чиито обхват успяхме да защитим в преговорния процес с Европейската комисия. С предвидената подкрепа в размер на над 200 млн.лв. ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.

Приоритетната ос „Регионална образователна инфраструктура“ в размер на близо 220 млн.лв. ще подкрепи училищата от регионално значение –професионалните, спортните, помощните, специалните и културните училища, както и висшите училища в България. Първата процедура за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.

Приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“ в размер на над 160 млн.лв. е насочена към реформата в спешната медицинска помощ. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец септември.

Приоритетна ос ‚Регионална социална инфраструктура“ на обща стойност на над 100 млн.лв. ще продължи процеса на деинституционализация на социални услуги за деца и възрастни. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през 2016 г.

Приоритетна ос „Регионален туризъм“ предлага нов подход в опазването и популяризирането на културното наследство. С 200 млн.лв. ще бъде подкрепена консервацията и реставрацията на обекти на културното наследство от национално и световно значение. Предвижда се също и включването на обектите в цялостни туристически продукти, чрез изграждане на инфраструктура за посетителите около самите културни обекти. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през 2016 г.

Приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ на стойност над 350 млн.лв. е насочена към обновяване ключови отсечки от републиканската пътна мрежа, които ще подобрят достъпа до трансевропейските коридори и по този начин ще улеснят придвижването на стоки и хора. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец ноември 2016 г.

Приоритетна ос „Техническа помощ“ е насочена към запазване и надграждане на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите. Процедурите за кандидатстване ще бъдат обявени през месец юли.


*текстът е цитиран от сайта на МРРБ