Вие сте тук

Размерите на минималната работна заплата официално са обнародвани в Държавен вестник.

Размерите на минималната работна заплата официално са обнародвани в Държавен вестник.

В днешния брой на държавен вестник официално е обнародвано постановлението на правителството, с  което се потвърждават определените в края на миналата година размери на минималната работна заплата за 2015 г. - 360 лв от 1 януари и 380 лв. от 1 юли. 

Върховният административен съд отмени предишното постановление след като работодателските организации го оспориха като незаконосъобразно заради това, че не е било обсъдено от Националния съвет за тристранно сътрудничество преди приемането му. През изминалата седмица депутатите приеха новото постановление след съответните консултации. 

Ето и пълният текст на нормативния акт, обнародван в Държавен вестник, брой: 42, от дата 9.6.2015 г.


Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(3) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за пълен работен месец.

Заключителни разпоредби

§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението се осигуряват в рамките на предвидените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 и 105 от 2014 г.) думите „е 340 лв.“ се заменят с „от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.“.

§ 3. С Националния план за действие по заетостта за 2015 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,20 лв. часова работна заплата.

§ 4. Постановление № 419 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се отменя.

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Министър-председател: Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


Източник: ДВ