Вие сте тук

Сезираме ЕК за въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции с източник България

Сезираме ЕК за въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции с източник България

Финансовият министър е изпратил официално писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. В него е отразена позицията на страната ни по повод приетите от Гърция данъчни разпоредби за облагане с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник България (такова данъчно облагане е предвидeно и за сделките и трансакциите с източник Ирландия и Кипър).

Съгласно изменената разпоредба на чл.23, буква "м" от Кодекса за подоходно облагане на Република Гърция, не се признават за данъчни цели разходите, направени в полза на физическо или юридическо лице, регистрирано в държава с преференциален данъчен режим, освен ако данъчно задълженото лице не докаже реалност на разходите и същите не са направени с цел прехвърляне на печалба, доходи или капитали за укриването на данъци. В списъка на държавите с преференциален данъчен режим попадат три държави - членки на ЕС - България, Ирландия и Кипър (по чл.65 от кодекса). 

С новите разпоредби се регламентира, че за да бъдат признати съответните разходи за данъчни цели, за същите се въвежда данък при източника в размер на 26 %. Удържаният данък е възможно да бъде възстановен в срок от три месеца след трансакцията при условие, че данъкоплатецът докаже пред гръцката данъчна администрация, че тя е обичайна и осъществена по пазарни цени.

В писмото си министър Горанов определя тези решения на Гърция като несъвместими с правото на ЕС и нарушаващи основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз. Той посочва също, че въвеждането на едно такова данъчно облагане е дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. 

"Така по презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в сравнение с режима на облагане на Гърция. Корпоративното подоходно облагане не може да се разглежда изолирано, тъй като представлява част от модела на данъчната система, който всяка държава членка определя съобразно национални и общоевропейски цели и приоритети, при спазване на правото ЕС. ", се казва още в официалното изявление на финансовото министерство, публикувано и в интернет страницата на институцията. В писмото се посочва още, че допускането на подобна практика от една държава членка на ЕС би имало изключително силен негативен ефект и би подкопало цялостното функциониране на вътрешния пазар на общността.

От гледна точка на търговско-икономическите отношения между двете страни, въведеният данък при източника ще се отрази изключително негативно върху дружествата, регистрирани в България, които осъществяват внос от Гърция, независимо дали са с гръцко дялово участие, или са изцяло български. От финансовото министерство отбелязват, че гръцките контрагенти ще бъдат принудени да заплащат по-висока данъчна ставка за стоки или услуги от България, което на практика означава, че гръцките фирми износители ще бъдат задължени да плащат данък в размер на 26% върху всяка сделка.

Въведените изисквания ще имат неблагоприятен ефект и върху българските фирми, осъществяващи транспортни услуги в Гърция, посочва се още в официалното становище. От Разпоредбата ще бъдат засегнати и банките в България, собственост на гръцки банки - при трансакции към банките - собственици в Гърция, средствата ще бъдат облагани с 26% данък. 

В случай, че законовите разпоредби в гръцкия кодекс не се променят в краткосрочен план, стокообменът между България и Гърция ще намалее с над 20 %, отбелязва още финансовия министър.

Изпратените до Европейската комисия документи можете да видите в сайта на МФ.


Източник: Министерство на финансите

 

Сваляне на прикачените файлове: