Вие сте тук

СИДДО между България и Нидерландия е обнародвано в ДВ, бр.55/02.07.2021 г.

Новата Спогодба между България и Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите влиза в сила от 31 юли 2021 г. Текстът на документа е публикуван в официалния раздел на ДВ на 02.07.2021 г.

СИДДО между България и Нидерландия - ДВ, бр.55/02.07.2021 г.

Обнародваната в бр.55/02.07.2021 г. на Държавен вестник СИДДО между Република България и Кралство Нидерландия е ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 януари 2021 г. и се прилага за данъци върху дохода, налагани от едната договаряща държава, нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо от начина, по който се налагат. Съгласно текста на чл. 2 от Спогодбата:


1. Тази Спогодба се прилага за данъци върху дохода, налагани от едната договаряща държава, нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо от начина, по който се налагат.

2. За данъци върху дохода се считат всички данъци, наложени върху общия доход или върху елементи от доход, включително данъци върху печалби от прехвърляне на движимо или недвижимо имущество, данъци върху общата сума на надници или заплати, изплатени от предприятията, както и данъци върху увеличената стойност на имуществото.

3. Съществуващите данъци, за които се прилага Спогодбата, са по-специално:

а) в европейската част на Нидерландия:

(i) данъкът върху доходите (de inkomstenbelasting);

(ii) данъкът върху заплатите (de loonbelasting);

(iii) данъкът върху дружествата (de vennootschapsbelasting), включително правителственият дял в нетните печалби от експлоатацията на природни ресурси, налаган съгласно Закона за минната дейност (de Mijnbouwwet);

(iv) данъкът върху дивидентите (de dividendbelasting); и

в карибската част на Нидерландия:

(i) данъкът върху доходите (de inkomstenbelasting);

(ii) данъкът върху заплатите (de loonbelasting); и

(iii) правителственият дял в нетните печалби от експлоатацията на природни ресурси, налаган съгласно Закона за минната дейност BES (de Mijnwet BES), Декрета за минната дейност BES (het Mijnbesluit BES) или Закона за нефта Saba Bank BES (de Petroleumwet Saba Bank BES);

(по-нататък наричани „нидерландски данък“);

б) в България:

(i) данъкът върху доходите на физическите лица;

(ii) корпоративният подоходен данък; и

(iii) патентният данък;

(по-нататък наричани „български данък“).

4. Спогодбата се прилага и за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в техните данъчни закони.


Пълният текст на документа може да бъде изтеглен от прикачения файл по-долу.

Източник: ДВ