Вие сте тук

Системата за проверка на задълженията към НАП и Агенция „Митници" вече работи

Системата за проверка на задълженията към НАП и Агенция „Митници" вече работи

Информационната система на финансовото министерство за проверка за наличие на просрочени задължения към НАП и Агенция „Митници" с цел разплащане на разпоредителите с бюджет с бенефициенти по договори е обработила в първия ден от работата си 212 запитвания и е установила 30 некоректни платци.

В съобшението на МФ се посочва, че проверените контрагенти, които не са погасили своите публични задължения, очакват да получат 219 000 лв. От тях ще бъдат приспаднати дължимите суми. Останалите 182 коректни фирми ще получат 2 927 411,51 лв. от бюджетните разпоредители.

Системата за електронен обмен на информация е част от мерките на правителството за повишаване на събираемостта на публичните вземания и за намаляването на разходите за тяхното събиране. С решение от 20 юли управляващите промениха условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори. Според приетите текстове преди извършване на плащания по договори на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет без тези по бюджетa на Народното събрание и на съдебната власт задължително уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за идентификационни данни за лицето - насрещна страна по договора (ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ); данни за договора, по който ще се извърши плащането; размер на предстоящата за изплащане сума; данни за банковата сметка, по която ще бъде извършено плащането, и за нейния титуляр. Плащанията се извършват само след получено потвърждение от НАП, че лицето, което трябва да получи средствата, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения на обща стойност над 100 лв., събирани от приходната агенция. Агенция „Митници“ също трябва потвърди, че лицето - насрещна страна по договора, няма публични задължения на обща стойност над 100 лв., декларирани от него или установени от митническите орани. Пълният текст на решението, както и указание за прилагането му, могат да бъдат изтеглени от линковете тук:

Информационната система РМС 593 е достъпна тук:

Услуги и обща информация>Информационна система РМС 593


Източник: МФ