Вие сте тук

Спад в преките инвестиции в страната за януари – юни 2014 г.

Спад в преките инвестиции в страната за януари – юни 2014 г.

По предварителни данни, публикувани в сайта на БНБ, преките инвестиции в страната за първата половина на 2014 г. са намалели със 145.7 млн. евро или 22.9% в сравнение със същия период на предходната година. 

Дяловият капитал за периода януари-юни 2014 г. е по-нисък с 506.5 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. и възлиза на стойност 33.9 млн. евро. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 58.1 млн. евро, при 72.3 млн. евро за януари - юни 2013 г.

Ръст от 27.2 млн. евро за първото шестмесечие на годината е отбелязан в нетния Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити), който възлиза на 354.5 млн. евро при 327.3 млн.евро за същия период на 2013 г.

На база на предварителни данни за финансовия резултат, Реинвестираната печалба за януари - юни 2014 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 102.2 млн. евро, при 68.7 млн. евро за същия период на 2013 г. 

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - юни 2014 г. са от Нидерландия (207.4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-67.8 млн. евро). По отрасли най-големи нетни инвестиции за първите шест месеца на  2014 г. са в  Преработваща промишленост (203.3 млн. евро), Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги (198.1 млн. евро) и Строителство (44.3 млн. евро). 


Източник: БНБ