Вие сте тук

Стартира процедурата по ОПИК „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Стартира процедурата по ОПИК „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

200 000 000 лева ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ на средни предприятия в страната, засегнати от Covid-19 кризата. Управляващият орган на ОПИК обяви стартът на процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, кандидатстването по която ще продължи до 16:30 часа на 24 август 2020 г.

По-голямата част от средствата, които ще бъдат разпределени (170 000 000 лева), се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, останалите 30 000 000 лева са национално съфинансиране. Допустими бенефициенти са компании, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно определенията в нормативните актове, реализирали са оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., регистрирали са спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Сумите, които ще бъдат получени като безвъзмездно подпомагане, ще трябва да бъдат използвани "за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г."

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедура е 30 000 лева, а максималният - 150 000 лева. Проектните предложения се подават през ИСУН 2020 с квалифициран електронен подпис.

Подробна информация за процедурата, условията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи за финансиране, ктритериите за оценка на проектите и реда за кандидатстване може да бъде намерене в интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.


Източник: ОПИК