Вие сте тук

В края на 2014 г. работодателите са плащали с 3,1% повече за един отработен час

В края на 2014 г. работодателите са плащали с 3,1% повече за един отработен час

Предварителните данни на НСИ сочат, че през четвъртото тримесечие на 2014 г.  разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са се увеличили средно с 3.1% спрямо същия период на 2013 година.

Разходите за труд обхващат компенсацията на заетите лица (включително заплати и възнаграждения в пари в брой или в натура и социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя), разходи за професионално обучение и други разходи, като разходи по наемане, разходи за работно облекло и данъци върху трудовата заетост, считани като разходи за труд , минус получените субсидии. Посочените компоненти на разходите за труд и техните елементи са определени в Регламент (ЕО) № 1737/2005 от 21 октомври 2005 г.

От статистическата агенция разясняват, че Индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, имащ за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Най-значително е увеличението в индустриалната сфера - 6,5%, следвано от сектора на строителството - с 2,9% и услугите - с 0,9%. В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през четвъртото тримесечие на 2014 г. се увеличават с 2.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.3%

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - 8.9%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 7.6%, и „Транспорт, складиране и пощи” - 7.5%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 13.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.2%.

Индекс на общите разходи на работодателите за труд

Увеличението на общите разходи за труд у нас е по-голямо спрямо регистрираните от Евростат повишения в еврозоната (с 1,1%) и в Европейския съюз (с 1,4%) през същия период.


Източник: НСИec.europa.eu