Вие сте тук

Въвеждане на еднодневен трудов договор предвиждат предложенията на МТСП за промени в трудовото законодателство

Въвеждане на еднодневен трудов договор предвиждат предложенията на МТСП за промени в трудовото законодателство

Предложенията на Министерство на труда и социалната политика за промени в трудовото законодателство представи на официална пресконференция вчера социалният министър Ивайло Калфин. Предвижда се въвеждането на еднодневни трудови договори, първоначално за наемане на сезонни работници в сектора на земеделието, а при положителни резултати от инициативата - и в други сектори с кампанийна заетост. 

По думите на министър Калфин, еднодневните трудови договори ще предоставят на работодателите гъвкави възможности за легално наемане на работници за извършване на сезонни дейности, което от своя страна ще реши един сериозен проблем в селскостопанския сектор.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която също присъства на представянето на проекта пред медиите, подчертава, че промените в тази насока са наложителни, тъй като земеделските производители не желаят да работят в сивия сектор. Министър Танева обясни, че нужда от работна ръка имат най-вече земедеслките производители, които се занимават с производство на плодове и зеленчуци, както и на маслодайна роза и затова предложените промени касаят именно тези сектори.

В официалното прессъобщение, публикувано вчера в сайта на МТСП, се отбелязва, че с предложението на социалния министър Ивайло Калфин за пръв път у нас ще бъде въведен в практиката и законодателството еднодневният трудов договор

"За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж“, обяснява още министър Калфин.

Еднодневните трудови договори  ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването им. Трудовото възнаграждение ще се изплаща лично на на работника срещу разписка в края на работния ден. Сумите ( минималното възнаграждение след удръжките е 12 лева на ден.) ще се изплащат за не повече от 90 дни, поради краткотрайния характер на сезонната селскостопанска работа.

От социалното министерство разясняват, че тези трудови договори ще се купуват от упълномощени лица в системата на Главната инспекция по труда срещу представен документ от земеделския стопанин за авансово заплатени осигурителни вноски към Националната агенция за приходите. След това ГИТ ще издаде съответния брой разпечатани определен брой екземпляри на трудов договор. Длъжностното лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър. Редът и начина на закупуване на трудовите договори от работодателите ще бъде установен с издаването на наредба на министъра на труда и социалната политика.

В прессъобщението е обяснено още, че се предвижда в Кодекса за социално осигуряване да бъде създадена нова категория осигурени лица. Лицата, работещи на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка. 

Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на договора. 

Очаква се системата със сключването на еднодневни трудови договори да стартира най-рано през юни, като по този начин ще се легализира наемането на между 60 000 и 100 000 сезонни работници. Предвиждат се и в бюджета годишно да постъпват 30 милиона лева повече от осигуровки и данъци след гласуването на предложените законодателни промени.


Източник: Министерство на труда и социалната политика