Вие сте тук

Законодателни промени облекчават наемането на сезонни работници от трети страни в туризма

Законодателни промени облекчават наемането на сезонни работници от трети страни в туризма

Промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, обнародвани в бр. 48 на Държавен вестник, ще облекчат процедурата за наемане на работници от страни извън ЕС.

Законодателните промени ще подпомогнат туристическия бранш в решаването на кризата с осигуряването на персонал. С новите разпоредби се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда при наемане на сезонни работници от трети страни в сферата на туризма. От ИА ГИТ напомнят, че "законосъобразното им наемане, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения като цяло, спазване на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските и работата на непълнолетни лица са акцентите в контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“ в сезонните обекти." От агенцията поясняват, че според регламентите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за прилагането му, с които се урежда редът за наемане на чуждестранни работници от страни извън ЕС, работодателите са длъжни да подадат уведомление в в съответната дирекция “Инспекция по труда“ по месторабота в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Формулярите са достъпни в сайта на ИА ГИТ - www.gli.government.bg, в „Административно обслужване“» „Формуляри“.


Източник: ИА ГИТ, ДВ