Вие сте тук

Законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества подготва Министерство на правосъдието

Законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества подготва Министерство на правосъдието

Работна група, сформирана към Министерство на правосъдието, ще изготвя предложения за промени в Търговския закон, Правилника по вписвания и Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, които да позволят по-стриктен контрол с цел ограничаване на злоупотребите с прехвърляне на търговски дружества и имоти

Това става ясно от съобщението в официалната страница на министерството, публикувано на 20 август. Освен зачестилите сигнали за нарушения при продажба на търговски дружества и дружествени дялове на юридически лица, оплаквания има и за кражби на имоти. Проверките в териториалните сруктури на Агенция по вписванията, извършени от началото на годината, са показали пропуски в законодателството с оглед възможностите за по-сериозен контрол. Новите текстове на нормативните актове, които ще разработи екипът, ангажиран с работа по пакета от законови промени, трябва да бъдат готови и представени в Министерски съвет до края на октомври.

От правосъдното министерство информират, че една от основните идеи е управлението и продажбата на търговски дружества и техни дялове да се извършват пред нотариус, който да проверява самоличността на страните (продавач и купувач) чрез системата на ЕСГРАОН. Предвижда се нотариално завереният документ задължително да бъде представян пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър при подаване на заявленията за промяна в обстоятелствата на юридическите лица.

От институцията съобщават още, че друга насока, в която се работи, е надграждането на единния регистър на пълномощните. В момента в него не се представят пълномощните, заверени от кметове на общини, капитани на кораби, както и обстоятелства, заявени пред длъжностни лица от дипломатическите представителства на България в чужбина. За да се повиши ефективността на регистъра, всички тези органи следва да бъдат включени в него. Така ще се осигури възможност за проверка на истинността на представяните пред съответните институции документи. 

Първото заседание на работната група трябва да се проведе на 8 септември. 

От Агенция по вписванията напомнят, че като превенция срещу нерегламентирани действия може да се използва услугата „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“, като в срок до три работни дни от постъпване на заявлението в Търговския регистър всяко заинтересовано  лице може да поиска от компетентния окръжен съд по седалище на търговеца спиране на регистърното производство при наличие на съответните правни основания. 


Източник: Министерство на правосъдието