Вие сте тук

Затяга се режимът на участие на държавата и общините в договорни отношения с офшорни компании

Затяга се режимът на участие на държавата и общините в договорни отношения с офшорни компании

Държавните и общинските фирми няма да могат да влизат в договорни отношения с офшорни фирми с неясна собственост решиха на първо четене депутатите. 

Две поправки в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните реални собственици, са приети на първо четене. 

В предложения проект към Чл. 3. (На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено:) се добавят т. 29 и 30:

„29. сключване на договори с държавата и общините, както и с държавни или общински предприятия, и търговски дружества и техни дъщерни дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

30. придобиване на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или клас В, или определяне като приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите."

С т.29 се цели да бъде разширен обхватът на сферите, в които не могат да взимат участие офшорни компании, които не са разкрили реалния си собственик.Целта е да се намалят съмненията за корупция при обществените поръчки. Според вносителите самата идея за ключови инвеститори в страната, създаващи работни места и правещи големи инвестиции, върви ръка за ръка с идеята за стабилност и сигурност, което е в пълно противоречие с анонимността на собствениците на тези инвеститори. Тези съображения са в основата на предложението офшорни фирми с неясен собственик да не могат да получават клас А, Б, В и приоритетни проекти по закона за насърчаване на инвестициите.

С гласувания на първо четене законопроект се ограничава обхватът на закона за офшорките. Предлага се понятието „свързани лица“ да бъде заменено с понятието „ контролирани от тях лица“  и определението за „свързани лица“ да се  отмени и да се въведе определение за „контрол“ по смисъла на Търговския закон. Въвежда се и определение за „действителен собственик“.  Сега действащите разпоредби се отнасят и до фирми, които извършват дейност на територията на страната и имат незначителна свързаност дори и с една акция с офшорна компания. В мотивите към законопроекта се посочва, че в подобни случаи може да се стигне до ограничение и пречки за чужди инвеститори да влязат в страната, без от това да има реална икономическа полза.

Втората група промени с автор Йордан Цонев са анонсирани като резултат от редица разговори с Комисията за финансов надзор, министрите на финансите и икономиката, Българската фондова борса, Асоциацията на индустриалния капитал и много други. Основната група въпроси са свързани с начина, по който се прилагат забраните в отделните области. Съгласно действащите разпоредби на закона, обстоятелствата, свързани с действителните собственици, се вписват в Търговския регистър, а предложението касае вписването да се случва в нов Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията.

С промените се въвеждат и прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат. Предлаганият праг е „квалифицирано дялово участие“ по смисъла на специалните закони – Закон за кредитните институции, Кодекс за застраховането, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закон за платежните услуги и платежните системи. В специализираните закони праговете са различни, като най-ниският първоначален праг във всички закони е 10%.