Вие сте тук

ЕК: Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна

ЕК: Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна

Белгия е нарушила правилата на ЕС за държавната помощ като е предоставяла незаконно данъчни предимства по своята схема, прилаганапри свръхпечалба.

Според заключенията на Европейската комисия от тази данъчна схема са се възползвали най-малко 35 многонационални дружества от ЕС, които сега трябва да върнат неплатените данъци в размер на около 700 млн. евро.

В съобщението на ЕК се казва, че белгияската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба от 2005 г. е позволила на определени многонационални групи от дружества да намалят корпоративната си данъчна основа с между 50% и 90% и по този начин да платят значително по-малко данъци. Цитирана е комисар Маргрете Вестегер, отговаряща за политиката в областта на конкуренцията, според която: „Белгия е предоставила на избран брой многонационални дружества значителни данъчни предимства, които нарушават правилата на ЕС за държавната помощ. Това нарушава конкуренцията въз основа на качествата, като поставя по-малките конкуренти, които не са многонационални по характер, в неравностойно положение.

Съществуват много законни начини страните от ЕС да субсидират инвестициите, както и много основателни причини за инвестиране в ЕС. Ако обаче дадена страна предоставя на определени многонационални дружества незаконни данъчни предимства, които им позволяват да избягват плащането на данъци върху по-голямата част от тяхната действителна печалба, това сериозно нарушава лоялната конкуренция в ЕС, което в крайна сметка е в ущърб на европейските граждани.“

Според разследването на ЕК, започнало през февруари миналата година, данъчната схема е облагодетелствала само определени многонационални групи, на които е било предоставено данъчно становище въз основа на нея, докато самостоятелните дружества, които не са част от групи, с дейност само в Белгия не са можели да получат сходни ползи.  Това е сериозно нарушение на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС, което засяга различни сектори на икономиката, се казва още в прессъобщението. 

Многонационалните дружества, които са ползвали схемата, предлагана от данъчния орган под логото „само в Белгия“, са предимно европейски дружества. Комисията е изчислила, че Белгия сега трябва да събере избегнати данъци от около 700 млн. евро.

От Еврокомисията разясняват какво всъщност представлява схемата, прилагана при свръхпечалба. Въз основа на член 185, параграф 2, буква б) от Code des Impôts sur les Revenus/Wetboek Inkomstenbelastingen от 2005 г. Белгия прилага схема за данъчни становища при свръхпечалба, при които действителната отчетена печалба на многонационално дружество се сравнява с хипотетичната средна печалба на самостоятелно дружество, намиращо се в подобна ситуация. Предполагаемата разлика в печалбата се счита за свръхпечалба от белгийските данъчни органи и данъчната основа на многонационалното дружество се намалява пропорционално. По този начин реалната отчетена печалба на въпросните дружества е обикновено намалявана с повече от 50 %, а в някои случаи с до 90 %.

Какво сочат данните от задълбоченото разследване на ЕК

Чрез приспадането на свръхпечалбата от действителната данъчна основа на дружеството схемата се е отклонявала от:

  • обичайната практика по белгийското корпоративно данъчно законодателство. Тя дава на многонационалните дружества, които са могли да получат такова данъчно становище, преференциална, избирателна субсидия в сравнение с други дружества. По-конкретно поне 35 дружества са получили несправедливо конкурентно данъчно предимство спрямо, например, всеки от техните самостоятелни конкуренти, които са длъжни да плащат данъци върху действителната си печалба, отчетена в Белгия, съгласно обичайното белгийско корпоративно данъчно облагане;
  • „принципа на сделката между несвързани лица“ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Дори да се предположи, че многонационално дружество генерира такива свръхпечалби, съгласно принципа на сделката между несвързани лица те ще бъдат поделени между дружествата в групата по начин, който отразява икономическата реалност, и след това ще бъдат обложени с данък в държавите, в които са възникнали. Въпреки това, съгласно белгийската схема, прилагана при свръхпечалба, тези печалби просто се приспадат едностранно от данъчната основа на отделно дружество от групата.

Тъй като данъчните предимства са предоставяни от страна на Белгия без искане от друга държава за облагане на същите печалби, то те не могат да бъдат обосновани с необходимостта от избягване на двойно данъчно облагане, твърдят от Еврокомисията. Схемата не изисква от дружествата да представят доказателства или дори да установят наличие на риск от двойно данъчно облагане. В действителност това е довело до двойно данъчно необлагане. 

След началото на разследването на ЕК през февруари 2015 г. Белгия спира да използва схемата, прилагана при свръхпечалба, и не е предоставяла нови данъчни становища по нея. Това обаче не е попречило на дружества, чоито вече са получили данъчни становища след въвеждането на схемата през 2005 г., да продължат да се възползват от нея. 

Освен че не трябва да използва схемата и в бъдеще, съгласно решенията на Европейската комисия Белгия ще трябва да възстанови лоялната конкуренция като премахне несправедливото предимство и да събере цялата сума неплатени данъци от поне 35 многонационални дружества. 


Източник: ЕК