Вие сте тук

ЕК предложи актуализиране на Директивата за командироването на работници

ЕК предложи актуализиране на Директивата за командироването на работници

Да бъде актуализирана Директивата за командироването на работници с цел създаване на ясна и лесна за прилагане правна рамка за командироването в други държави в условията на лоялна конкуренция предложи Европейската комисия в началото на седмицата. 

Целенасоченото преразглеждане на правилата за командироването на работници е част от работната програма на Комисията за 2016 г. В прессъобщението на ЕК е посочено, че инициативата цели гарантирането на справедливи условия на заплащане и еднакви условия на конкуренция за командироващите и местните дружества в приемащата държава. По думите на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен: „С днешното предложение ще бъде създадена ясна, справедлива и лесна за прилагане правна рамка за командироването.“ 

Предвиждат се промени в три основни области - възнагражденията на командированите работници, включително при възлагане на дейности на подизпълнители, правилата за наетите чрез агенции за временна заетост работници и дългосрочните командировки

В предложението за реформиране на Директивата се посочва, че като цяло за командированите работници ще се прилагат същите правила относно заплащането и условията на труд като за местните работници. Това ще става при пълно зачитане на принципа на субсидиарност, както и на начина, по който тези условия са определени от публичните органи и/или социалните партньори в съответната държава членка, уточняват от ЕК. Според нормативните изисквания в момента работодателят не е длъжен да плаща на командирования работник повече от минималната ставка на трудовите възнаграждения, определена в приемащата страна, което на практика води до по-ниско заплащане за извършването на една и съща работа и до нелоялна конкуренция между дружествата.

В бъдеще всички правила във връзка с възнаграждението, които се прилагат по принцип за местните работници, ще трябва да бъдат прилагани и за командированите работници. Възнаграждението ще включва не само минималните ставки на заплащане, но и други елементи, като например премии или надбавки, когато има такива. От ЕК съобщават, че държавите членки ще трябва да уточнят по прозрачен начин кои са различните съставни елементи на възнагражденията на тяхна територия. Регламентираните законово или с колективни споразумения правила ще бъдат задължителни за командированите работници във всички икономически сектори. С предложението за промени се предоставя възможност на държавите членки да предвидят разпоредби за това, че подизпълнителите трябва да предоставят на своите работници същото заплащане като главния изпълнител.

С реформирането на Диретивата ще се гарантира също така, че когато установени в чужбина агенции командироват работници, се прилагат националните правила за агенциите за временна заетост.

Ако продължителността на командировката надхвърля 24 месеца, ще трябва да се прилагат условията на трудовото законодателство на приемащата държава членка, когато това е в полза на командирования работник.

 


Източник: ЕК