Вие сте тук

Европейският парламент обсъжда плана за действия на ЕК относно корпоративното данъчно облагане

Европейският парламент обсъжда плана за действия на ЕК относно корпоративното данъчно облагане

На днешното си заседание евродепутатите обсъждат с комисаря по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси представеният на 17 юни План за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС

Въпросите, свързани с подобряването на ефективността и прозрачността на корпоративното данъчно облагане и преодоляване на проблемите, свързани с нелоялни данъчни практики, са приоритетни в дневния ред на ЕП. 

Планът на Европейската комисия, който ще е предмет на пленарния дебат, предвижда редица мерки, целящи гарантирането на по-справедлива и по-прозрачна данъчна конкуренция в страните членки на Евросъюза. 

Едно от ключовите предложения на ЕК е за възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Преговорите по тази идея за данъчна реформа са в застой след старта на обсъжданията през 2011 г., но според представителите на комисията като цяло е налице консенсус относно необходимостта те да бъдат подновени. 

Освен предложението за поетапно въвеждане на задължителна обща корпоративна данъчна основа, планът за реформиране на корпоративното облагане включва още няколко основни инициативи, свързани с ефективността и прозрачността на данъчното облагане. Комисията предлага мерки, чрез които наред с другото да се сложи край пропуските в законодателството, да се подобри системата за трансферно ценообразуване и да се прилагат по-стриктни правила за преференциалните данъчни режими. Тези инициативи би следвало да спомогнат за активизиране на продължаващия между държавите членки дебат за определяне и съгласуване на подход на ЕС за ефективно данъчно облагане, посочва се в прессъобщението на ЕК.

В плана за действие са набелязани и следващите стъпки за постигане на повече прозрачност при данъчното облагане, както в рамките на ЕС, така и що се отнася до трети държави. Той стъпва върху мерките, предвидени в Пакета от мерки за прозрачност в данъчното облагане, приет през март. Основен елемент тук е предложението за автоматичен обмен на информация относно данъчните становища. По време на неофициалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси през април предложението получи единодушна политическа подкрепа от министрите на финансите. В момента тече техническото му обсъждане от държавите членки, а целта е споразумението да се постигне до края на годината. Комисията публикува и първия за целия Европейски съюз списък с данъчни юрисдикции от трети държави, които не оказват съдействие, и започва обществена консултация относно необходимостта предприятията да оповестяват публично определен вид данъчна информация.


Източник: ЕП