Вие сте тук

Нивата на кредитния риск по сектори в Западна Европа остават високи

Нивата на кредитния риск по сектори в Западна Европа остават високи

Кредитният риск се променя с излизането на света от икономическата криза.

Основната цел на оценката на банковия кредитен риск е чрез анализ на кредитоспособността на всеки кредитоискател да се определи степента на неговите реални и потенциални възможности за изпълнение на кредитните задължения - погасяването на заемите с лихвите да се извърши в резултат на нормалните функции на кредитополучателя, без да се засяга неговата жизнеспособност, както и интересите на други стопански субекти.

За разлика от Западна Европа и Северна Америка, където рискът е с тенденция да се стабилизира, развиващите се страни в Азия са нов източник на безпокойство. Забавянето на дейностите в Китай подчертават структурните трудности в икономиката, което се отразява на рентабилността на компаниите. Сектори, които страдат от свръхкапацитет, в момента са изправени пред преструктуриране.

Според проучване на Кофас в Китай (страната осигурява 49% от световното производство на стомана) 80% от фирмите са имали забавяне на плащанията през 2013 г., което е най-високото ниво през последните три години. Металургията в развиващите се страни в Азия в момента е единственият сектор, чиято оценка на Кофас е понижена до „много висок риск”.

Стабилизирането и подобряването на икономическата ситуация в страните от Западна Европа не се отразява съществено в подобряването на секторните рискове.

За първото тримесечие на 2014 г. нивата на кредитен риск остават високи в металургията, автомобилния и строителния сектори. Първата от тези три индустрии, в която оборотът и печалбите намаляват, е зависима от останалите две – потребители на нейните продукти. Въпреки позитивните тенденции в автомобилния сектор, подкрепени от шест последователни месеца от нарастващите продажби, Кофас остава бдителен и задържа сектора в категорията „много висок риск”.

Строителството, което в момента е в категорията „висок риск”, бележи спад в поръчките на европейско ниво (10% през януари 2014 г. в сравнение с януари 2013 г.), а цените като цяло спадат. Освен в Германия и Дания, където има леко възстановяване, секторът е силно повлиян от намаляването на издадените разрешения за строеж в Южна Европа, Франция и дори във Великобритания.

За разлика от европейските икономики, северноамериканските страни се развиват благоприятно в тези сектори, отбелязвайки продължаващи подобрения в резултатите на компаниите. Финансовата стабилност постепенно се увеличава, което води до стабилизиране на оценката на секторните рискове.По-голямата част от областите попадат в категорията „среден риск”, а краткосрочната перспектива в няколко от тях е благоприятна. 

Това са основно инженеринговите дейности, сфера, която привлича повече инвестиции и става все по-печеливша (средно 17,5% за края на 2013 г.) и автомобилния сектор, който вече има стабилна финансова основа. Кредитният риск в сектора на текстил и облекло е също толкова стабилен – очаква се през 2014 г. да бъдат открити нови 6000 работни места и да бъдат инвестирани повече от 4 млрд. долара.

В Русия геополитическите напрежения утежняват вече отслабената икономика, в резултат на което стига до оценка B и поставянето й под наблюдение с негативна перспектива. Украинската криза, както и увеличаването на износа на капитали, ще имат негативно влияние върху вече забавения темп на растеж (прогноза 1,0% за 2014 г., след 1,3% през 2013 г.), очаква се и спад на инвестициите.