Вие сте тук

Нова директива в подкрепа на предприятията пред фалит предлага Европейската комисия

Нова директива в подкрепа на предприятията пред фалит предлага Европейската комисия
1

Нови правила в подкрепа на предприятията в несъстоятелност предлага Европейската комисия.

Инициативата има за цел да увеличи възможностите за преструктуриране на дружествата с финансови затруднения на ранен етап, за да се избегне обявяването на фалит и съкращаването на персонал. На заседанието си на 22 ноември ЕК анонсира набор от регламенти, гарантиращ на предприемачите още един шанс да запазят бизнеса си след обявяването на фалит. 

В съобщение за медиите е цитирано изказването на комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, по думите на която „Всяка година 200 000 предприятия в ЕС фалират, което води до загубата на 1,7 милиона работни места. В много случаи това би могло да бъде избегнато, ако разполагаме с по-ефикасни процедури за несъстоятелност и преструктуриране. Крайно време е да дадем на предприемачите втори шанс да започнат отново бизнес чрез безусловно освобождаване от дълговете им в рамките на максимален период от три години.“

Новите правила предвиждат ефикасни процедури за преструктуриране, благодарение на които  предприятията няма да се окажат в невъзможност да обслужват заемите си към банките. 

Eвродирективата е фокусирана върху три ключови елемента:

  • общи принципи относно използването на нормативните уредби за ранно преструктуриране, които ще помогнат на дружествата да продължат дейността си и да запазят работните места.
  • правила, които ще позволят на предприемачите да се възползват от втори шанс, като бъдат безусловно освободени от задълженията си след максимален период от три години. Понастоящем половината от европейците заявяват, че не биха започнали бизнес, защото се страхуват от провал.
  • целенасочени мерки за държавите членки за въвеждането на по-ефикасни процедури за несъстоятелност, преструктуриране и освобождаване от задължения. Така ще се съкрати прекомерната продължителност на процедурите в много държави членки и ще се намалят разходите за тях, което създава правна несигурност за инвеститорите и води до ниски равнища на събиране на вземанията във връзка с непогасени задължения.

Принципите, на които ще се подчиняват новите регламенти, са следните:

  • Дружествата с финансови затруднения, особено МСП, ще имат достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които ще се установява влошаването на бизнес ситуацията и ще се извършва преструктуриране на ранен етап.
  • Чрез въвеждането на гъвкави нормативни уредби относно превантивното преструктуриране ще се опростят дългите, сложни и скъпоструващи съдебни производства. При необходимост трябва да участват и националните съдилища, за да защитят интересите на акционерите.
  • Длъжникът ще разполага с ограничено време — най-много четири месеца от правоприлагащите действия, в което „да си поеме дъх“ т.е. да съдейства при воденето на преговорите и да извърши успешно преструктуриране.
  • Несъгласните кредитори и акционери, които са малцинство, няма да могат да блокират плановете за преструктуриране, но законните им интереси ще бъдат защитени.
  • Новото финансиране ще бъде обезпечено по специален начин, което ще увеличи шансовете за успешно преструктуриране.
  • Благодарение на процедурите за превантивно преструктуриране работниците ще се ползват с пълна закрила съгласно трудовото законодателство в съответствие с действащото законодателство на ЕС.
  • Процедурите за несъстоятелност, преструктуриране и втори шанс ще станат по-ефикасни, а продължителността им ще бъде рационализирана чрез обучения, специализиране на работещи в областта и съдилища и използване на технологии (например подаване на искове и уведомяване на кредитори онлайн).

Източник: ЕК