Вие сте тук

Нова европейска директива ще се бори с прането на пари и данъчните измами

Нова европейска директива ще се бори с прането на пари и данъчните измами

Новата директива, която Европейският парламент одобри на 20 май, въвежда по-строги мерки за борба срещу прането на пари, данъчните измами и финансирането на тероризма

Регламентирани са и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи. В съобщението за пресата, публикувано на сайта на ЕП, е отбелязано, че тази четвърта поред директива ще задължи страните членки да поддържат централни регистри с имената на действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове. Под "действителен" собственик се има предвид кой всъщност притежава и контролира компанията и нейните дейности и в крайна сметка разрешава сделки, независимо дали собствеността се управлява директно или чрез упълномощено лице. Тези регистри ще бъдат достъпни както за съответните отговорни институции, така и за разследващите журналисти. Евродепутатите са предложили създаването на такава база от данни по време на преговорите, съществуването и́ не е било предвидено в първоначалното предложение на ЕК.

Банките, които извършват комплексна проверка на клиентите си, също ще имат достъп до националните регистри. Според текста на приетата директива финансовите институции, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината ще трябва да бъдат по-бдителни за съмнителни трансакции, извършвани от техните клиенти. 

От информацията в централните регистри - името на действителния собственик, месец и година на раждане, националност, държава на пребиваване и детайли за собствеността, ще могат да се възползват и граждани, неправителствени организации и разследващи журналисти. За да получат достъп обаче, те ще трябва да докажат „законен интерес“ за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами. Публичният достъп може да бъде разрешен след онлайн регистрация и заплащане на административна такса. Изключение е информацията за тръстове в националните регистри, която ще е достъпна само за отговорните институции и „задължени субекти“. Предвиждат се и специални правила за информацията относно политически значими личности, които поради заеманите позиции са изложени на по-висок риск от корупция. Допълнителни мерки за установяване на източниците на средства ще бъдат предприемани когато се касае за бизнес отношения с високопоставени лица като президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.

Новата европейска директива срещу прането на пари трябва да бъде транспонирана в националните законодателства на страните членки в рамките на две години. Регламентът за паричните преводи, целящ подобряване на възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи, следва да бъде приложен пряко във всички страни членки 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.


Източник: Европейски парламент