Вие сте тук

Законодателна инициатива на ЕП предвижда повече права за акционерите в компаниите

Законодателна инициатива на ЕП предвижда повече права за акционерите в компаниите

Проектът на законодателна резолюция, регламентираща промени в европейската директива за правата на акционерите в компаниите, ще бъде разгледан и гласуван идната седмица в Европарламента. 

Проектозаконът предвижда акционерите в компании да имат повече права по отношение на заплащането на директорите и облагането с корпоративен данък. Те ще могат да гласуват относно политиката за възнаграждения на директорите на всеки три години. По данни на Европейската комисия в момента само 13 страни членки на ЕС, включително България, предоставят възможност на акционерите да изразят мнението си относно заплащането. Според същата статистика изискване за разкриване на информацията за политиката за възнаграждения имат 15 държави (сред тях и България), а в 11 се оповестява публично индивидуалното заплащане на директорите. В България последното не се прилага.

В текста на проектoдоклад за преразглеждане на правата на акционерите е посочено:

"За да се гарантира, че акционерите могат действително да влияят върху политиката за възнагражденията, те следва да получат право да я одобряват въз основа на ясен, разбираем и пълен преглед на политиката за възнагражденията на дружеството, която следва да бъде съгласувана с финансово-икономическата стратегия, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството и да включва мерки за предотвратяване на конфликти на интереси. Дружествата следва да плащат възнаграждения на своите директори само в съответствие с одобрена от акционерите политика за възнагражденията. Заинтересованите лица, по-специално служителите, следва да имат право, чрез своите представители, да изразяват становище относно политиката за възнагражденията, преди тя да бъде представена за гласуване на акционерите. Одобрената политика за възнагражденията следва незабавно да бъде публично оповестена. "

Членовете на ЕП от комисията по правни въпроси настояват още във всяка страна големите компании и предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, като банки и застрахователни дружества, да разкриват информация за печалбите, платените данъци и получените държавни субсидии.

В доклада от 12 май 2015 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление е обобщено:

"По-голямата прозрачност по отношение на дейностите на големите дружества, и по-специално по отношение на реализираните печалби, платените данъци върху печалбите и получените субсидии, е от основно значение за гарантиране на доверието и за улесняване на ангажираността на акционерите и на останалите граждани на Съюза в дружествата. Поради това задължителното докладване в тази област може да се разглежда като важен елемент от корпоративната отговорност на дружествата към акционерите и обществото.

Европейският парламент вероятно ще гласува своето решение на първо четене в сряда, 10 юни. Ако обаче депутатите не приемат окончателната си позиция по законопроекта тогава, ще се пристъпи към неформални преговори със страните членки, за да се постигне споразумение относно окончателния текст. 


Източник: Европейски парламент