Вие сте тук

3 въпроса относно данъчното облагане на предоставяни извън страната строително-монтажни услуги

3 въпроса относно данъчното облагане на предоставяни извън страната строително-монтажни услуги

Често сред клиентите на български строителни компании са граждани на страни от ЕС, във връзка с което възникват редица въпроси как биха се третирали от гледна точка на данъчното им облагане доставките на строително-монтажни услуги извън територията на страната.

По-долу са разгледани три много конкретни казуса и отговорите, които от приходната агенция са дали по тях.

Контекстът е извършване на услуга въз основа на сключен договор за построяване на масивна сграда на територията на Германия, като необходимите строителни материали и работна ръка се осигуряват от българското дружество. 

Първият от въпросите във връзка с данъчното третиране на тази доставка е какъв ДДС трябва да бъде начислен за нея и къде ще е мястото на облагане. От НАП еднозначен отговор дават на втората част от въпроса като цитират разпоредбите на чл.21, ал.4, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност, според които мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира същият този имот. Това се отнася и за услугите по строително-монтажни работи, свързани с недвижими имоти. Това на практика означава, че за строежа на сграда в Германия ще се дължи ДДС от 19 %, колкото е стандартната данъчна ставка в тази страна.

Следващият въпрос е свързан с начисляването на ДДС за стоките и материалите, които строителна фирма ще закупи в България, но ще използва за извършване на строително-монтажните работи в Германия. Становището на приходната агенция тук е, че всяко българско данъчно задължено лице, което извършва облагаеми доставки на стоки или материали по чл.12, ал.1 от ЗДДС с получател по същите – друго българско данъчно задължено лице, има задължение в издаваните от него данъчни документи за същите доставки да начислява данък, чиято ставка, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1, т.1 от същия нормативен акт е двадесет на сто, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка на данъка.

Третата точка в този казус касае случай, в който строителната дейност се извършва повече от 12 месеца на различни строителни обекти на територията на Германия. Въпросът е това означава ли, че българското дружество има място на стопанска дейност в Германия, което води до облагане в Германия само на тази част от приходите, която е свързана с услугите по СМР в тази страна? 

В отговор от НАП цитират разпоредбата на чл.5, ал.3, буква „а“ - Място на стопанска дейност от действащата СИДДО между България и Германия, съгласно която терминът „място на стопанска дейност“ включва също така строителна площадка, строителен или монтажен обект, само когато продължават за повече от девет месеца.


Източник: НАП, "Въпроси и отговори"