Вие сте тук

АССП за предложените промени в Закона за адвокатурата

АССП за предложените промени в Закона за адвокатурата

Официална позиция на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия относно внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е приета на заседание на УС на АССП на 12 февруари.

Становището е адресирано до председателя на НС Цецка Цачева, председателя на Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов, председателя на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Найден Зеленогорски, председателя на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Атанасов, представляващата Висшия съдебен съвет Соня Найденова, министъра на правосъдието Христо Иванов и председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова. 

Текстовете на чл. 24, ал.1, във връзка с чл. 150, които са обект на възражение, определят като “адвокатски” редица дейности, които обичайно се извършват от счетоводителите и специализираните счетоводни предприятия.  Над 70% от счетоводната дейност е работа с данъчни, осигурителни и търговски нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции, консултиране.

В цитирания по-долу текст на становището са изброени "забранените" според законопроекта дейности за лица, които не са адвокати.


"...

1. По чл. 24, ал. 1, т. 1 - представителство пред административните органи, служби и др.; 

Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като  НАП, НОИ, БНБ, НСИ др.

2. По чл. 24, ал. 1, т. 2 - изготвяне на заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби и др.; 

Счетоводителите изготвят често споменатите документи и ги подават в гореспоменатите институции. Например почти всеки ден пишем отговори на НАП по ревизии и проверки, изготвяме заявления за Регистрация по ЗДДС, изготвяме различни молби и жалби и др. 

3. По чл. 24, ал. 1, т. 3 - устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;

Счетоводителите ежедневно консултират клиенти (устно и писмено) по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и други данъчни закони, както и по редица нормативни актове, свързани с трудовото и осигурително право. Като данъчни консултанти, ние пишем различни становища по данъчни въпроси, възложени от клиенти, които публикуваме със специализираната преса. 

4. По чл. 24, ал. 1, т. 4 - справки в административни органи и получаване на документи от тях;

Ежедневно получаваме справки от административни органи и получаваме документи от тях във връзка с извършваните от нас дейности по обслужване на клиентите ни – например от НАП, НОИ, Общини и множество други институции 

5. По чл. 24, ал. 1, т. 5 - изготвяне на трудови договори и пълномощни за пред институции, пред които счетоводителят представлява клиента;

Изготвяме договори, съобразени с Кодекса на труда и трудово-правното законодателство. Изготвяме изискваните пълномощни от институциите, пред които представляваме клиентите си. 

6. По чл. 24, ал. 1, т. 8 - изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;

Изготвяме годишни финансови отчети и ги подаваме в Търговския регистър, подаваме документи от името на клиентите си в Търговския Регистър, след необходимото упълномощаване. Изготвяме документи за регистрации на фирми. Тази дейност се включва в нашия обхват, предвид това, че ние сме изучавали Търговско право, включително сме запознати в детайли с Търговския закон. Считаме, че ние най-добре можем да посъветваме клиента относно формата на предприятието, което желае да регистрира, предвид различните данъчни облагания, размерът на капитала, както формата на назначаването на представляващия и управляващия, предвид бъдещото му осигуряване и облагане с данъци. Освен това работим и с “други регистри”, като Персоналния Регистър на НОИ, като подаваме книжа наречени Декларация Образец 1,2,6 и други.

..."


От АССП подчертават, че извън полезрението на компетентните законодателни органи е останал фактът, че завършилите “Счетоводство и контрол” специалисти изучават и полагат изпити по редица правни предмети (изброени в становището), което им позволява да извършват успешно гореизброените дейности. Съобразяването на текстовете в законопроекта с този факт ще е в услуга на бизнеса и обществото, напомнят от Асоциацията. Наложително е също така предлаганите законопроекти да не са в разрез с препоръките на Европейската комисия, Комисията за защита на потребителите и Института за пазарна икономика. В официалното становище на АССП е обърнато внимание на факта, че докладите и на трите институции сочат свръхрегулиране на свободните професии, ограничаване на конкуренцията и ощетяване на потребителите в редица гилдии.

Не на последно място (а може би и от първостепенна важност) е синхронизирането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с целите, заложени в Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020 г. Предложените промени трябва да са напълно съобразени с влиянието, което биха оказали върху малкия бизнес и да не възпрепятстват неговото развитие чрез допълнителна административна тежест и усложняване на  съществуващите норми. 

Предложението, което отправят от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, е промените на чл. 24, ал. 1 и чл. 150 да отпаднат, като останат сега действащите текстове на чл. 24, ал. 1 на Закона за адвокатурата. 

Пълният текст на СТАНОВИЩЕ на Асоциация на специализираните счетоводни предприятия относно внесения в деловодството на 43-тото Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата можете да намерите по-долу като прикачен файл и в интернет страницата на АССП.


Източник: АССП