Вие сте тук

Дължими осигуровки при незаконно уволнение

Дължими осигуровки при незаконно уволнение

Казусът разглежда дължимите осигуровки  при уволнение на служител, признато за незаконно.

Въпрос:

Уволнение на служител в бюджетна организация е признато за незаконно. На каква база се определят дължимите осигуровки за длъжност, за която има определен МОД? 

НЕВДПОВ (Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски) отнася ли се за бюджетните организации?

Отговор:

НЕВДПОВ се отнася за бюджетните организации. T.e. при изчисляване на осигурителните вноски при незаконното уволнение, трябва да бъдат спазени съответните разпоредби на наредбата. 

Съобразно чл.1а, ал.1 от НЕВДПОВ - осигурителните вноски по чл. 9, ал.1, т.2, отнасящ се за лица, които са били без работа поради уволнение, признато за незаконно, от КСО се внасят върху възнаграждението по трудово правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконно уволнение, на незаконното недопускане или отстраняване от работа, или отстраняването и възстановяването на работа по реда, определен в специални закони, през който лицето е имало отработени дни.

Ако не се отработени всички работни дни за месеца - възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя отработени и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.

Съгласно ал. 2 на същия член - възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от КСО, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО. 

Ако за лицето няма определен МОД, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.

Дължимите осигурителни вноски ще се изчислят върху последното възнаграждение на лицето, преди месеца на незаконно уволнение, съобразно чл.1а, ал.1 от НЕВДПОВ. След като има определен МОД за длъжността следва да се има предвид ал. 2 към чл.1а от НЕВДПОВ и осигурителните вноски да бъдат изчислени върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход.

Повече анализи и решения на казуси по темата четете на страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>