Вие сте тук

Данъчни облекчения и преференции по Закона за акцизите и данъчните складове

Данъчни облекчения и преференции по Закона за акцизите и данъчните складове

Данъчните облекчения и преференции на национално ниво, които са предвидени в Закона за акцизите и данъчните складове, са под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки.

Като данъчни преференции са разгледани само тези освобождавания от облагане и намалени ставки, които са опции по европейското акцизно законодателство и са въпрос на национално решение. Задължителните освобождавания по европейските акцизни директиви не са национални данъчни преференции.

Данъчни преференции и облекчения, регламентирани в ЗАДС

Възстановяване на платен акциз върху алкохол и алкохолни напитки при употребата им за медицински цели

Регламентирано е в чл. 22, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
Целтана тази преференция е подпомагането на системата на здравеопазването в страната в лицето на лечебните заведения и аптеките. Преференцията се изразява във възстановяване на платеният акциз за алкохол и алкохолни напитки, когато те са използвани за медицински цели - като проби за анализ, за необходими изпитания и в производствен процес, при условие, че крайният продукт не съдържа алкохол, или за научни цели и изследвания.
За да се използва данъчното облекчение се подава писмено искане по образец, което съдържа следните данни:

 • вида, количеството, единичната цена с включен акциз и алкохолното съдържание на използвания алкохол и алкохолни напитки;
 • сумата на акциза, подлежащ на възстановяване – общо и по видове използван алкохол и алкохолни напитки.

Документите, които се прилагат към искането, са:

 • копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
 • разходната норма на използвания алкохол и алкохолни напитки за всяка отделна дейност, съгласно технологични инструкции, рецептурници или отраслови нормали;
 • документът, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
 • документите, удостоверяващи извършването на съответните дейности и използваните алкохол и алкохолни напитки по видове и количества.

От данъчната преференция могат да се възползват лечебните заведения и аптеките, институти за научни изследвания, лаборатории, както и производители, които използват в производствения процес алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

Нулева акцизна ставка върху електрическата енергия за битови нужди

Данъчната преференция е регламентирана в чл. 34а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и е със социална насоченост.
Лицата, които продават електрическа енергия на потребители за битови или стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката, подлежат на задължителна регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.
За получаване на регистрацията те трябва да подадат искане до началника на митницата по постоянен адрес. Към искането се прилагат следните документи:

 • удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър, ако лицето подлежи на токова вписване;
 • заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;
 • лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
 • вид на акцизните стоки с код по КН.

Нулева акцизна ставка върху въглищата и кокса при продажба на физически лица

Тази преференция е регламентирана в чл. 20, ал. 2, т. 15 от ЗАДС. и също е със социален акцент. Лицата, които могат да се възползват от нея, са физически лица, с изключение на едноличните търговци.

Намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво

Регламентирана е в чл. 32, ал. 1, т. 6а от ЗАДС. Тази преференция е с екологична цел. Акцизната ставка за природен газ, използван като моторно гориво с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00, е 0,85 лв. за 1 гигаджаул. Няма поставени специални условия за ползване на тази данъчната преференция. Нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка за период от 6 години, считано от 1 януари 2014 г., е изпратена до Европейската комисия. В случай, че ЕК постанови акт за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво, съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 12 от Закона за акцизите и данъчните складове, акцизната ставка се увеличава на 5,10 лв. за 1 гигаджаул от датата на постановяване на акта.

Намалена акцизна ставка за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране в размер на 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол

Преференцията е регламентирана в чл. 31, т. 6 от ЗАДС. По смисъла на чл. 4, т. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове „Специализиран малък обект за дестилиране” е обект за дестилиране с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство. Намалената акцизна ставка се прилага само от лицата, отговарящи на определението за специализиран малък обект за дестилиране. Собствениците на такива обекти могат да получат удостоверение за регистрация, като за целта трябва да подадат искане до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността. Към искането се прилагат:

 • удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;
 • техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;
 • оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 • заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
 • лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
 • декларация, че обектът отговаря на изискванията за специализиран малък обект за дестилиране;
 • списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.

Намалена акцизна ставка за бира, произведена от независими малки пивоварни

Данъчната преференция е регламентирана в чл. 31, т. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове и се изразява в прилагане на намалена акцизна ставка в размер на 0.75 лв. за 1 хектолитър на градус плато за бирата, произведена от независими малки пивоварни. Понятието „Независима малка пивоварна” е дефинирано в чл.4, т.38 от ЗАДС.
Намалената акцизна ставка се прилага само от лицата, отговарящи на определението за независима малка пивоварна, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и удостоверение за регистрация. За издаване на удостоверение се подава искане по образец съгласно приложение № 5а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове до директора на Агенция „Митници”. Информация за произведената бира през предходната година се подава до до 31 януари в митницата по местонахождение на данъчния склад.
Целта на това данъчно облекчение е подпомагане развитието на малките и средни предприятия в страната.


Източник: Министерство на финансите