Вие сте тук

Данъчно облагане на продажбата на дялове – собственост на чуждестранно физическо лице

Данъчно облагане на продажбата на дялове – собственост на чуждестранно физическо лице

Ако съдружникът, прехвърлящ възмездно дела си, е чуждестранно физическо лице, доходът е обект на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ и свързаните с нея разпоредби на чл. 37, ал. 4 и 5 от същия закон. 

Доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на дялове, собственост на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 10 на сто (чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ). 

Данъчната основа е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото (чл. 37, ал. 4 ЗДДФЛ). 

Доходът от продажба на дялове се смята за придобит при получаване на парите. 

Данъкът за доходите от продажба на дялове се внася от чуждестранното лице, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода(чл. 67, ал. 1 ЗДДФЛ). В случая липсата или наличието на СИДДО е без значение. В срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка, удържаният данък следва и да се декларира от чуждестранното лице с данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ (чл. 55, ал. 2 ЗДДФЛ и чл. 56, ал. 1 ЗДДФЛ). 

Въз основа на подадената данъчна декларация по чл. 55 ЗДДФЛ за удържан данък по искане на чуждестранно физическо лице се издава удостоверение по образец за платен данък, което лицето да ползва при определяне на данъчното задължение в страната, на която е местно. 

Искането се подава в ТД на НАП, в която е подадена данъчната декларация по чл. 55 ЗДДФЛ (чл. 58 ЗДДФЛ). 


Автор на статията: Хазарос Четинян, Управител на Ултра Офис Клъстер ООД