Вие сте тук

ДДС при сделка между две фирми за покупко-продажба на стоки, които не влизат в България

ДДС при сделка между две фирми за покупко-продажба на стоки, които не влизат в България

Две български фирми осъществяват сделка помежду си. Едната купува стоки от Китай и ги продава на другата фирма. Стоката обаче не пристига на територията на България, а директно се изпраща в арабска страна. И двете фирми имат регистрация по ДДС. Трябва ли някоя от тях да плаща ДДС по тази сделка? Коя от двете и какво е основанието за това?

Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор:

Според чл. 17, ал. 2 място на изпълнение при доставяне на стока, изпращана или превозвана от страна на доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, когато пратката се праща или когато стартира нейният превоз към получателя. Това значи, че мястото на доставка в този случай ще е в Китай, откъдето започва превозването на стоката. 

Чл. 12, ал. 1 от закона посочва, че облагаема доставка представлява всяка доставка на стока или услуга според чл. 6 и 9, в случай че е направена от данъчно задължено лице (ДЗЛ) по този закон и има място на изпълнение на територията на страната, а също и доставката, облагаема с нулева ставка, направена от данъчно задължено лице (ДЗЛ), освен когато този закон предвижда друго. Останалите случаи, в които законът предвижда облагане в страната са внос или вътреобщностно придобиване (ВОП). 

В настоящия случай, когато стоката не бива внасяна в страната и мястото на изпълнение се намира извън страната, доставката не отговаря на условията, посочени в чл. 12, ето защо тя е необлагаема както за доставчика, така и за получателя.

Повече можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>